Jméno uchazeče:
Ing. Martin Klepek, Ph.D.
Název habilitační práce:

Modelování chování zákazníka v prostředí e-commerce                                                           

Termín zahájení:
1. 11. 2022
Habilitační komise byla schválena Vědeckou radou SU OPF dne 24. listopadu 2022 ve složení:
Předseda:
prof. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Členové:

doc. Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

doc. JUDr. Ing. Jana Majerová, PhD. - AMBIS vysoká škola, a.s.

doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Habilitační komisí byli jmenováni oponenti habilitační práce:

prof. Ing. Alena Kusá, PhD. - Univerita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie - Posudek

doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky - Posudek

doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. - Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta - Posudek

Datum konání VR SU OPF:23. 2. 2023
Zpráva habilitační komise
Výsledek habilitačního řízení:
Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval Ing. Martina Klepka, Ph.D. docentem pro obor Podniková ekonomika a management s účinností od 1. 5. 2023.
Jméno uchazeče:
Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.
Název habilitační práce:

Metodologie CCB jako sektorový indikátor bankrotní situace firem v České republice

Přílohy                                                                                 

Termín zahájení:
25. 3. 2022
Habilitační komise byla schválena Vědeckou radou SU OPF dne 14. dubna 2022 ve složení:
Předseda:
prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc.
Členové:

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

doc. Ing. Soňa Hurná, CSc. - Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

Habilitační komisí byli jmenováni oponenti habilitační práce:

doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská - Posudek

doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Posudek

doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. - Vysoká škola polytechnická Jihlava; Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta - Posudek

Datum konání VR SU OPF:
Zpráva habilitační komise
Výsledek habilitačního řízení:
Habilitační řízení bylo zastaveno dne 14. 9. 2022 na žádost uchazeče.
Jméno uchazeče:
Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD.
Název habilitační práce:
Využití neuronových sítí při ocenění dluhopisů vybraných společností
Termín zahájení:
20. 1. 2021
Habilitační komise byla schválena Vědeckou radou SU OPF dne 11. února 2021 ve složení:
Předseda:
prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. - ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.
Členové:

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Habilitační komisí byli jmenováni oponenti habilitační práce:

doc. Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D. - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská - Posudek

prof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta - Posudek

prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky - Posudek

Datum konání VR SU OPF:
Zpráva habilitační komise
Výsledek habilitačního řízení:
Habilitační řízení bylo zastaveno dne 15. 2. 2022 na žádost uchazeče.
Jméno uchazeče:
Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.
Název habilitační práce:

Behaviorální management v prostředí českých podnikatelů

Termín zahájení:
29. 10. 2019
Habilitační komise byla schválena Vědeckou radou SU OPF dne 21. listopadu 2019 ve složení:
Předseda:
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Členové:

doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

doc. Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Habilitační komisí byli jmenováni oponenti habilitační práce:

prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. - VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta - Posudek

doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská - Posudek

prof. Ing. Jan Váchal, CSc. - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Ústav podnikové strategie - Posudek

Datum konání VR SU OPF:11. 2. 2021
Zpráva habilitační komise
Výsledek habilitačního řízení:
Na základě rozhodnutí Vědecké rady SU OPF bylo habilitační řízení dne 11. 2. 2021 zastaveno.
Jméno uchazeče:
Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
Název habilitační práce:

Genderová mzdová mezera a vliv pohlaví manažera na genderovou mzdovou mezeru

Termín zahájení:
25. 11. 2019
Habilitační komise byla schválena Vědeckou radou SU OPF ve dnech 11. - 18. 5. 2020 ve složení:
Předseda:
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.  - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Členové:

prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta

doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Habilitační komisí byli jmenováni oponenti habilitační práce:

doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta - Posudek

doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Posudek

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D. - Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta - Posudek

Datum konání VR SU OPF:11. 2. 2021
Zpráva habilitační komise
Výsledek habilitačního řízení:
Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval Ing. Veroniku Hedija, Ph.D. docentkou pro obor Podniková ekonomika a management s účinností od 1. 4. 2021.
Jméno uchazeče:
Marta Starostka-Patyk, Ph.D.
Název habilitační práce:
Reverse logistics of defective products in management of manufacturing enterprises
Termín zahájení:
28. 3. 2018
Habilitační komise byla schválena Vědeckou radou SU OPF dne 19. dubna 2018 ve složení:
Předseda:
prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. - ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s
Členové:
doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
doc. Ing. David Tuček, Ph.D. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Habilitační komisí byli jmenováni oponenti habilitační práce:

doc. Dr. Ing. Ivo Formánek - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.  - Posudek
doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky - Posudek
prof. Ing. Josef Vodák, PhD. - Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky - Posudek
Datum konání VR SU OPF:28. 2. 2019
Zpráva habilitační komise
Výsledek habilitačního řízení:
Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval dr. Martu Starostku-Patyk docentkou pro obor Podniková ekonomika a management s účinností od 1. 4. 2019.
Jméno uchazeče:
Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
Název habilitační práce:
Vliv pohlaví manažera na genderovou mzdovou mezeru v podniku
Termín zahájení:
2. 3. 2018
Habilitační komise byla schválena Vědeckou radou SU OPF dne 19. dubna 2018 ve složení:
Předseda:
prof. PhDr. František Varadzin, CSc. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Členové:
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Habilitační komisí byli jmenováni oponenti habilitační práce:

doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta - Posudek
doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta - Posudek
prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů - Posudek
Datum konání VR SU OPF:22. 11. 2018
Zpráva habilitační komise
Výsledek habilitačního řízení:
Na základě rozhodnutí Vědecké rady SU OPF bylo habilitační řízení dne 22. 11. 2018 zastaveno.
Jméno uchazeče:
Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D.
Název habilitační práce:
Promyšlená strategie nebo jen adaptabilita? Vybrané aspekty chování malých a středních podniků
Termín zahájení:
26. 5. 2017
Habilitační komise byla schválena Vědeckou radou SU OPF dne 22. června 2017 ve složení:
Předseda:
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
Členové:
prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Habilitační komisí byli jmenováni oponenti habilitační práce:

doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu - Posudek
doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky - Posudek
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta - Posudek
Datum konání VR SU OPF:16. 11. 2017
Zpráva habilitační komise
Výsledek habilitačního řízení:
Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval Ing. Jarmilu Šebestovou, Ph.D. docentkou pro obor Podniková ekonomika a management s účinností od 1.1.2018.
Jméno uchazeče:
Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Název habilitační práce:
Vliv vybraných determinantů teorií kapitálové struktury na rozložení použitých zdrojů financování v podnicích zemí Visegradské čtyřky
Termín zahájení:
15. 9. 2016
Habilitační komise byla schválena Vědeckou radou SU OPF dne 22. června 2017 ve složení:
Předseda:
prof. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
Členové:
prof. Ing. Eva Horvátová, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. - Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
doc. Ing. Emília Zimková, PhD. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Habilitační komisí byli jmenováni oponenti habilitační práce:

doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta - Posudek
prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta - Posudek
doc. Ing. Eduard Hyránek, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu - Posudek
Datum konání VR SU OPF:22. 6. 2017
Zpráva habilitační komise
Výsledek habilitačního řízení:
Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval Ing. Petru Růčkovou, Ph.D. docentkou pro obor Podniková ekonomika a management s účinností od 1. 8. 2017.
Jméno uchazeče:
RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Název habilitační práce:
Informačná podpora riadenia podnikových procesov na operatívnej úrovni
Termín zahájení:
31. 8. 2016
Habilitační komise byla schválena Vědeckou radou SU OPF dne 22. června 2017 ve složení:
Předseda:
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta
Členové:
prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
doc. Ing. Josef Fiala, CSc. - Vysoká škola sociálně-správní, Havířov
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Habilitační komisí byli jmenováni oponenti habilitační práce:

doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky - Posudek
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Posudek
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta - Posudek
Datum konání VR SU OPF:2. 3. 2017
Zpráva habilitační komise
Výsledek habilitačního řízení:
Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval RNDr. Ing. Romana Šperku, Ph.D. docentem pro obor Podniková ekonomika a management s účinností od 1. 4. 2017.