Projekty v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace SU OPF (IP)

Vyhlášení a zásady řešení projektů IP na rok 2024

IP/02/2022  Monitoring vlivu změn globálního podnikatelského prostředí na strategické řízení podnikatelských subjektů v kontextu výkonnosti a konkurenceschopnosti

období: 2022 - 2024
řešitel: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.

Cílem projektu je zmapovat a vyhodnotit vliv změn globálního podnikatelského prostředí na strategické řízení podnikatelských subjektů, a to konkrétně v oblastech business modelů, lidských zdrojů a podnikových strategií, a následně navrhnout využití těchto změn pro posílení výkonnosti a konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů. 

IP/01/2023  Pokročilá analýza dat z logovacích souborů ERP systémů

období: 2023 - 2024
řešitel: Ing. Radim Dolák, Ph.D.

Cílem projektu je pokročilá analýza dat z logovacích souborů ERP (Enterprise Resource Planning) systémů se záměrem vytvoření procesní mapy a detailní analýzy vybraných podnikových procesů, nalezení závislostí v datech a návrh vhodné interpretace výsledků za účelem jejich využití pro modelování, simulaci a optimalizaci procesů.

IP/05/2023  Rozvoj intelektuálního kapitálu v podnikání

období: 2023 - 2024
řešitel: Ing. Petra Krejčí, Ph.D.

Cílem projektu je na základě analýzy sekundární a primárních dat zjistit kauzalitu složek intelektuálního kapitálu na rozvoj podnikání a vyhodnocení předpokladů pro tuto činnost. Projekt dále směřuje k rozvoji a možnosti využití těchto znalostí na úrovni jak vzdělání, tak praktického využití u podnikatelských subjektů v České republice.  

IP/10/2023  Měnová a fiskální politika v měnícím se makroekonomickém prostředí

období: 2023 - 2024
řešitel: Ing. Irena Szarowská, Ph.D.

Cílem výzkumu je zkoumat reakci měnové a fiskální politiky na aktuální změny ekonomického prostředí a vice versa. Pozornost bude věnována ekonomickému vývoji popsanému vybranými makroekonomickými fundamenty, reakcím zmíněných politik, vyhodnocení jejich dopadu a vzájemných souvislostí, jakož i vlivu těchto změn na ekonomické subjekty.  

IP/11/2023  Politika řízení pracovního kapitálu vybraných podniků v České republice
období: 2023 - 2024
řešitel: Ing. Markéta Skupieňová, Ph.D.

Cílem projektu je zjistit, zda existují rozdíly v podnikové výkonnosti s přihlédnutím na zvolený typ politiky řízení pracovního kapitálu napříč jednotlivými odvětvími vybraných podniků. Dalším cílem projektu je zjistit, zda pracovní kapitál a jeho prvky na jedné straně a kapitál potřebný k financování pracovního kapitálu na straně druhé, ovlivňují výkonnost podniků dle velikosti a odvětví s přihlédnutím na jednotlivé typy politik řízení pracovního kapitálu.

IP/12/2023  Cirkulární ekonomika jako nástroj zajištění udržitelného rozvoje České ekonomiky
období: 2023 - 2024
řešitel: Ing. Petra Chmielová, Ph.D.

Cílem projektu je vyhodnotit přístup veřejné správy k problematice cirkulární ekonomiky, tj. do jaké míry je součástí strategických dokumentů relevantních entit a výdajů v rámci veřejných prostředků. Tento přístup bude sledován jak na národní úrovni v rámci hospodářské politiky státu, tak i na regionální (krajské) a municipální úrovni.

IP/13/2023  Daňová politika v kontextu hmotného a procesního práva
období: 2023 - 2024
řešitel: Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.

Cílem výzkumu je zhodnocení vývoje jednotlivých daní a jejich postavení v daňovém mixu. V této souvislosti budou zkoumány strukturální prvky jednotlivých daní, zejména daňové sazby, daňové úlevy a legislativní změny usnadňující daňovou správu.