Student zapsaný v akreditovaném studijním programu na Slezské univerzitě může vyjet na studijní pobyt a/nebo na pracovní stáž v celkové délce max. 12 měsíců za každý stupeň studia, tzn. 12 měsíců během bakalářského studia, dalších 12 měsíců během navazujícího magisterského studia, a poté ještě dalších 12 měsíců během studia doktorského.

 • Dlouhodobou mobilitu lze realizovat v délce 2 - 12 měsíců.
 • Student může vyjet ve všech formách studia (prezenční i kombinovaná).
 • Studenti mohou vyjet do zahraničí již v 1. ročníku bakalářského studia.
 • Student musí být zapsaný v akreditovaném studijním programu na SU po celou dobu účasti na mobilitě.
 • Studijní pobyt lze realizovat na zahraniční partnerské univerzitě, s kterou má SU OPF uzavřenu inter-institucionální smlouvu.
 • Krátkodobou mobilitu v délce 5 - 30 dní mohou realizovat studenti kombinované formy studia, studenti prezenční formy studia vybraných studijních programů, profesionální sportovci, studenti, kterým v účasti na mobilitě brání jejich zaměstnání či jiné závazky, studenti doktorských studijních programů a další skupiny studentů s překážkou. Tento typ mobility je doplněn o povinnou virtuální složku (neplatí pro doktorandy). Krátkodobé kombinované mobility jsou možné jenom u těch institucí, které tuto formu mobility nabízejí.
 • Kombinované intenzivní programy (BIP) dávají každému studentovi možnost účastnit se krátkodobé mobility v délce 5 - 30 dnů doplněné o povinnou virtuální složku. BIP se uskutečňují na základě smluvní dohody mezi 3 a více univerzitami. Je tedy možné zapojit se jen do těch intenzivních programů, u kterých má Slezské univerzita uzavřenu příslušnou smlouvu. Pokud máte zájem o účast na BIP, kontaktujte prosím fakultního koordinátora programu Erasmus+, který Vám poskytne bližší informace.
 • Praktická stáž může být realizována na zahraniční vysokoškolské instituci nebo v organizaci z praxe či veřejné správy. Student vykonává práci na plný úvazek na základě předem dohodnutého pracovního plánu. Pracovní plán resp. náplň stáže souvisí nebo navazuje na studijní program, který student na SU studuje. Student získává praktické dovednosti a zkušenosti v oboru svého studia. Praxi nelze vykonávat v institucích EU, organizacích spravujících programy EU a národních diplomatických misích (ambasády, konzuláty) domovské země studenta v zahraničí.
 • Studentům se zdravotním omezením, studentům, kteří pobírají sociální stipendium, přídavek na dítě, pečují o děti nebo jiné závislé osoby, jsou sirotky nebo jsou v jiné obtížné rodinné či životní situaci umožňuje program Erasmus+ získat dodatečnou finanční podporu.
 • Program Erasmus+ podporuje účastníky mobility, kteří se rozhodnou pro ekologicky šetrný způsob cestování v souvislosti s dopravou na svůj zahraniční pobyt. 
 • Program Erasmus+ nově umožňuje účastnit se mobility na partnerských univerzitách nejen v Evropské unii, ale i za jejími hranicemi. Pravidla pro realizaci těchto mobilit vychází z pravidel stanovených programem pro projekty tzv. mezinárodní kreditové mobility. Více informace o této novince Vám poskytnou fakultní koordinátorky programu Erasmus+.

Studenti cestující do zahraničí na krátkodobé i dlouhodobé pobyty (Erasmus+, CEEPUS, apod.) mohou pro tyto účely využít cestovní pojištění Evropské pojišťovny.

Zkušenosti absolventů programu Erasmus+