Cílem doktorského studia je rozvíjet schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu a vývoje. Doktorské studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost. Doktorský studijní program Ekonomika a management umožňuje studentům se specializovat a rozšířit své znalosti v oblasti podnikové ekonomiky a managementu. 

Standardní doba pro prezenční i kombinovanou formu studia na SU OPF je čtyři roky a maximální doba studia je 7 let.

Předpoklady k přijetí do doktorského studijního programu je úspěšně ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání v oblasti stejného nebo příbuzného oboru. Ke studiu doktorského cyklu se mohou hlásit i studenti, kteří absolvovali svá předchozí studia na jiných vysokých školách, musí však jít o podobný či příbuzný obor. Podmínkou pro přijetí do DSP je úspěšné absolvování přijímacího řízení. Více informací o podmínkách přijímacího řízení naleznete zde.

Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP) pod vedením školitele a za kontroly Oborové rady. ISP sestavuje student ve spolupráci se školitelem v prvním ročníku studia, který je následně přeložen ke schválení Oborové radě

Studiem teoretických i aplikačních předmětů podle ISP a zpracováním disertační práce student prokazuje schopnost tvůrčím způsobem rozšířit dosavadní poznatky zkoumané části studovaného oboru. 

Doktorské studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu a vývoje nebo k samostatné teoretické činnosti. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“) uváděný za jménem.

Doktorská studia Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity zajišťuje oddělení vědy a výzkumu (OVV), které vede administrativní a studijní agendu doktorských studijních programů.