Studentská grantová soutěž (SGS)

Grantová komise SGS SU OPF

  • doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. – předsedkyně komise
  • doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. 
  • doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Aktuálně řešené projekty SGS

SGS/21/2023  Specifika a využití virtuální reality ve firmách v rámci vybraných pracovních činností a interní komunikace v týmu
období:  2023
řešitel: Ing. Radka Bauerová, Ph.D.

Hlavním cílem projektu je odhalit vliv digitálních lidských avatarů a virtuálního prostředí při práci v týmu na zapamatování si a zpracovávání informací. Předmětem zkoumání je prožívání a chování jedince prostřednictvím avatara v rámci týmu při realizaci vybraných pracovních činností ve virtuálním prostředí. Soubor projektových aktivit se zaměřuje na možnosti využití virtuálního prostoru pro realizaci pracovních procesů zaměřených na prezentování a provádění metod analýzy v rámci týmových aktivit ve firmě. Předkládaný projekt reaguje na nastupující trend využívání virtuálního prostoru firmami.

SGS/23/2023  Faktory ovlivňující konverze na podnikovém webu
období:  2023
řešitel: Ing. Tereza Ikášová

Cílem projektu je zhodnotit faktory ovlivňující konverze na podnikovém webu. Správné definování těchto faktorů může být východiskem pro tvorbu či redesign podnikových webů s cílem dosažení zvýšení poptávky po produktech. Projekt je rozdělen do tří fází. V první fázi budou vytvořeny fiktivní weby na základě faktorů z literární rešerše a zjištěných výsledků dosavadních výzkumných aktivit. Ve druhé fázi bude probíhat realizace experimentů pomocí eye-trackingového zařízení a hloubkových rozhovorů. Třetí fáze bude zahrnovat vyhodnocení dat dle příslušných statistických testů.

SGS/24/2023  Podpora procesů týkající se vztahů se zákazníky v oblasti marketingu prostřednictvím informačních technologií pro malé a střední podnikání
období:  2023
řešitel: Mgr. Milena Janáková, Ph.D.

Cílem výzkumu je potvrzení či zamítnutí hypotéz, plynoucích z výzkumné otázky, která se zabývá vlivem informačních technologií na CRM (Customer Relationship Management) vzhledem k potřebám procesů týkající se vztahů se zákazníky v oblasti marketingu pro malé a střední podnikání. Aktuálnost tématu podporuje potřeba reagovat na změny v marketingových trendech, jak dlouhodobých, mezi které patří budování značky a optimalizace, tak aktuálních souvisejících s digitálním marketingem, umělou inteligencí, či uplatněním chatbotů. 

SGS/25/2023  Identifikace profitability zákaznických segmentů v e-commerce pomocí automatizovaného zpracování marketingových dat
období:  2023
řešitel: Ing. Martin Klepek, Ph.D.

Cílem projektu je identifikovat profitabilitu jednotlivých zákaznických segmentů a vliv na celkovou profitabilitu e-shopu. Segmenty budou tvořeny na základě jejich nákupní frekvence. Data pro výzkum budou kombinací transakčních dat a dat popisujících marketingové aktivity e-shopů, aby byl zajištěn komplexní pohled na výsledky e-shopů spojující jak počet nákupů a objem tržeb, tak náklady na akvizici zákazníků. Účelem výstupů projektu je generalizace výsledků na celý český e-commerce trh.

SGS/26/2023  Determinanty adopce elektronického nakupování mezi zákazníky v mezinárodním kontextu
období:  2023
řešitel: Ing. Martin Klepek, Ph.D.

Výzkum projektu se zaměřuje na identifikaci kulturních faktorů, které ovlivňují přijetí/adopci online nakupování v mezinárodním kontextu. Cílem je také určení síly jejich vlivu na akceptaci online nakupování. Zkoumanými subjekty budou zákazníci z různých zemí v Evropě a Asii, ale hlavní důraz bude kladen na zákazníky z ČR a Indie a bude analyzován jejich rozdílný přístup s ohledem na kulturní odlišnosti. 

SGS/27/2023  Predikce hodnoty zákaznické báze firmy pomocí analýzy nákupního chování zákazníků
období:  2023
řešitel: Ing. Daniel Kvíčala

Cílem projektu je predikovat hodnotu zákaznické báze, která pomáhá určit hodnotu firmy pomocí proměnných vztahujících se k nákupnímu chování.

SGS/28/2023  Predikce nákupního chování zákazníků v online prostředí v době po pandemii COVID-19 se zřetelem na regionální firmy
období:  2023
řešitel: Ing. Ondřej Mikšík

Cílem projektu je predikovat nákupní chování zákazníků po pandemii COVID-19 v online prostředí se zřetelem na regionální firmy. Pomocí vhodných metod bude analyzováno nákupní chování zákazníků před a během pandemie COVID-19. Zkoumáno bude nákupní chování zákazníků, kteří využívají regionální e-commerce k nákupu potravin. Výstupy tohoto projektu by měly napomoci regionálním e-commerce lépe porozumět zákazníkům. 

SGS/29/2023  Regenerační potenciál brownfieldů v České republice s odkazem na aktivity veřejného sektoru
období:  2023
řešitel: Ing. Kamila Turečková, Ph.D.

Projekt kontinuálně navazuje na řadu dřívějších projektů zaměřených na brownfieldy. Nyní je cílem (1) pokračovat ve zkoumání zámeckých brownfieldů v regionech ČR a současně (2) v rámci nich i na jiných typech těchto nemovitostí determinovat možnosti zapojení veřejného sektoru a identifikovat konkrétní aktivity (zejména na úrovni municipalit) v jejich regeneračním procesu (s odkazem na právní omezení a příklady dobré praxe).