Oborová rada je odborným, koncepčním a kontrolním orgánem, který sleduje a hodnotí doktorské studium. Oborová rada je minimálně sedmičlenná a jejími členy jsou přední akademičtí a vědečtí pracovníci univerzity, jiných vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť nebo odborníků z praxe.

Oborová rada mimo jiné:

  • projednává a schvaluje individuální studijní plány studentů a témata doktorských prací, případně jejich změny na základě písemné žádosti studenta;
  • hodnotí pravidelně nejméně jednou za rok studium jednotlivých studentů dle individuálních studijních plánů a navrhuje opatření při jejich neplnění včetně návrhu na ukončení studia,
  • projednává písemné žádosti studentů o změně formy studia, prodloužení studia, přerušení studia, případně jiné změny;
  • navrhuje děkanovi komise a oponenty pro obhajoby disertačních prací a státní doktorské zkoušky;
  • navrhuje děkanovi termíny konání státních doktorských zkoušek.