Prospěchová stipendia

Zásady pro přiznání prospěchového stipendia

V souladu s ustanovením čl. 5 Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě, v platném znění, Akademický senát SU OPF, projednal a schválil dne 21. 6. 2023 zásady pro výplatu prospěchového stipendia studentům prezenční formy studia (dále jen “studenti”) za studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2023/2024 podle váženého studijního průměru vypočteného dle čl. 12 Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě, v platném znění (dále jen "studijní a zkušební řád").

Za dosažené studijní výsledky v akademickém roce 2023/2024 bude přiznáno rozhodnutím děkana stipendium studentům, kteří splnili podmínky pro zápis do studia v akademickém roce 2024/2025 dle čl. 14 ods. 6 studijního a zkušebního řádu:

a) v bakalářských studijních programech ve 2. a 3. ročníku studia;
b) v navazujících magisterských studijních programech v 1. ročníku studia (za výsledky 3. ročníku bakalářského studia studentům, kteří bakalářské studium absolvovali na SU OPF) a ve 2. ročníku studia.

Výše stipendia je stanovena jako jednorázová částka takto:
a) 40 000 Kč všem studentům s váženým studijním průměrem nepřesahující hodnotu 1,20;
b) 20 000 Kč všem studentům s váženým studijním průměrem od 1,21 do 1,40;
c) 10 000 Kč všem studentům s nejlepším váženým studijním průměrem od 1,41 do 1,60.

Výplata prospěchového stipendia je v souladu s Pokynem děkana č. 12/2023, k nahlédnutí zde.

Ubytovací stipendia

Kdo má nárok na stipendium, jak se vyplací, jak se podává žádost... více zde.

Sociální stipendia

Kdo má nárok na stipendium, jak se vyplací, jak se podává žádost... více zde.

Stipendijní programy rektora

Stipendijní program rektora zahrnuje např.:

  • Stipendijní program rektora za bezplatné dárcovství krve, plazmy a kostní dřeně v příslušném akademickém roce.
  • Stipendijní program rektora na podporu publikační činnosti v příslušném akademickém roce.
  • Stipendijní program rektora na podporu studia sociálně znevýhodněných studentů v příslušném akademickém roce.
  • Stipendijní program rektora na podporu talentovaných uchazečů o studium poprvé zapsaných do studia na Slezské univerzitě v Opavě .
  • Stipendijní program rektora na podporu humanitárních aktivit studentů realizovaných v příslušném akademickém roce

O jednotlivých stipendijích se dozvíš více zde: https://www.slu.cz/slu/cz/studijnioddelenistipendijniprogramy

OSSZ

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 254
Bc. Ingrid Jurčíková