Složení Vědecké rady SU OPF pro funkční období 2015 - 2019

 • Předseda: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan
 • Tajemník: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum

Interní členové:

 • doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., prorektor Slezské univerzity v Opavě
 • doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D., docentka Katedry financí a účetnictví
 • doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D., docentka Katedry financí a účetnictví
 • doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
 • prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., profesor Katedry informatiky a matematiky
 • doc. Ing. Lubomír Schellong, Ph.D., docent Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit
 • doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., proděkan pro studijní a sociální záležitosti
 • doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., docentka Katedry podnikové ekonomiky a managementu
 • doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor Slezské univerzity v Opavě

Externí členové:

 • prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc., Ústav ekonomie, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
 • Ing. Stanislav Konkolski, Ph.D., Euroepan Investment Providers
 • prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA, Ústav managementu, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně
 • Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva, Dopravní podnik Ostrava a.s.
 • doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D., Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
 • prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka, Mendelova univerzita v Brně
 • doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, Ekonomická fakulta, ZČU v Plzni
 • prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc., Katedra ekonomie, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D., proděkan pro výzkum a spolupráci s praxí, Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA, generální ředitel, Letiště Ostrava a.s., Mošnov
 • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., děkan, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Ing. Barbara Řimánková, ředitelka pobočky pro korporátní klientelu, ČSOB, a.s., Ostrava
 • Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA, ředitel, Česká národní banka Ostrava
 • doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D., vedoucí Katedry podnikového a evropského práva, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Ing. Jakub Weimann, generální ředitel, BONATRANS GROUP a.s., Bohumín
 • prof. Ing. Emília Zimková, PhD., Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., děkan, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci