Složení Vědecké rady SU OPF pro funkční období 2019 - 2023

 • Předseda: prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., děkan
 • Tajemník: doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum

Interní členové:

 • doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., prorektor Slezské univerzity v Opavě
 • doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D., Katedra financí a účetnictví
 • doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy, vedoucí Katedry ekonomie a veřejné správy
 • doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D., vedoucí Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit
 • prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., Katedra informatiky a matematiky
 • doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D., Katedra financí a účetnictví
 • doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., Katedra podnikové ekonomiky a managementu
 • doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., proděkan pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí Katedry informatiky a matematiky
 • doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D., Katedra podnikové ekonomiky a managementu
 • doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., proděkan pro zahraniční styky, vedoucí Katedry podnikové ekonomiky a managementu
 • doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., Katedra ekonomie a veřejné správy

Externí členové:

 • Ing. René Fabik, generální ředitel, ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.
 • prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc., Ústav ekonomie, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně 
 • doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D., Ústav ekonomických věd, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
 • doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D., rektor, Vysoká škola podnikání a práva, Praha
 • doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D., Ústav podnikové ekonomiky a managementu, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice 
 • prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný, Katedra ekonomie a kvantitativních metod, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni
 • prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc., Katedra ekonomie, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D., proděkan pro tvůrčí činnosti a spolupráci s praxí, Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
 • Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora, Statutární město Karviná
 • Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA 
 • prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Katedra financí a účetnictví, Škoda Auto Vysoká škola, Mladá Boleslav
 • Mgr. Zbyněk Šolc, Česká spořitelna, a.s., ředitel Regionálního korporátního centra v Ostravě
 • JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
 • prof. Ing. Josef Vodák, PhD., Katedra manažérskych teórií, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žilině
 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., prorektor, Technická univerzita v Liberci