Technologická agentura ČR (TAČR)

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

Aktuálně řešené projekty TAČR

TIRDMSMT015MT07   Zmapování činností a na ně navázaných personálních kapacit v rámci podpory mateřských, základních a středních škol na úrovni jednotlivých krajů
období: 2023
řešitel: doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
spoluřešitel: PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Cílem projektu je zmapování dostupnosti, typů činností a alokovaných kapacit v rámci aktivit krajů ČR vč. hl. m. Prahy (dále jen krajů) (v přenesené a samostatné působnosti, ale také v oblastech, které jim neukládá zákon a vyhlášky, tj. v ostatních oblastech podpory škol), krajských vzdělávacích center, pedagogických či dalších fakult, České školní inspekce, Národního pedagogického institutu ČR či dalších aktérů při podpoře mateřských, základních a středních škol na úrovni kraje. Vznikne komparativní studie mezi kraji, z níž bude patrné, jaký typ podpory a poradenství poskytují jednotlivé kraje a další relevantní subjekty s cílem zmapování co největšího množství poskytovaných služeb a podpory o jejíž dostupnosti jsou ředitelé a učitelé škol informování. Výzkum následně ověří, jakým způsobem činnosti krajů podporují či mohou podporovat cíle vzdělávací politiky České republiky.

TQ01000130 Resilience chytrých měst a obcí Moravskoslezského kraje
období: 2023 – 2025
řešitel: doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
spoluřešitelé:  BeePartner, Ostravská univerzita, ČVU Praha

Cílem projektu je zvýšit připravenost samospráv v ČR (s ověřením v MSK) na celospolečenské hrozby a podpořit jejich resilienci s využitím chytrých a funkčních projektů a opatření vycházejících z příkladů dobré praxe a dalších nástrojů. Toho bude dosaženo díky vícezdrojové identifikace hrozeb a rizik, vytvořením sady kompozitních indikátorů s vazbou na resilienci, sběrem a hodnocením možných chytrých opatření přispívajících ke zvýšení resilience navázaných na navržené indikátory a prezentací doporučení samosprávám.  

TQ01000115  Podnikání jako druhá kariéra neboli podnikání 2.0
období: 2023 – 2026
řešitel: doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.
hlavní řešitel: VŠE Praha

Cílem projektu je vyvinout koncepci podpory začínajících podnikatelů ve věkové kategorii 40+. Ta poslouží pro řízení aktivit garanta a inovačních center směrem k této skupině na strategické i taktické úrovni. Cíle bude dosaženo pomocí hlavního výstupu, strategického dokumentu (Hkonc) a dílčích výstupů v podobě workshopů a článků, které poslouží jako zdroj aktualizace stávajících strategických dokumentů a podklad pro přípravu ročních akčních plánů. Hlavní aktivitou projektu je společenskovědní výzkum socioekonomických dopadů zahájení podnikání cílové skupiny a výzkum motivace, chování a potřeb. Očekávaným dopadem je zlepšená podpora pro zahájení podnikání této důležité skupiny, která je nositelem zkušeností, znalostí a kontaktů potřebných pro vznik inovativních podniků.