Interní grantový systém SU (IGS SU)

Aktuálně řešené projekty IGS SU

IGS/10/2023  Vliv investičních výdajů na finanční situaci podniků
období: 2023
řešitel: Ing. Tomáš Pražák, Ph.D.

Cílem výzkumu je zhodnotit významnost ukazatelů investičních výdajů v podnicích při hodnocení jejich finanční situace. Ze souhrnu literární rešerše vyplynula vhodnost zaměřit se na analýzu vzájemného vztahu proměnných nejen na národní úrovni, ale také na úrovni dle velikosti podniku a na úrovni dle klasifikace ekonomické činnosti podniku CZ-NACE ve vybraných zemích EU. Zjištěné výsledky výzkumu doplní či rozšíří poznatky empirických studií. Zvolené zkoumané období obsahuje vývoj celého hospodářského cyklu; od ekonomického růstu trvajícího do roku 2008, přes globální finanční krizi a dluhovou krizi eurozóny, až po postupné zotavení hospodářství zemí Evropské unie. Období dále bude sledovat vliv pandemie Covid-19.

IGS/11/2023  Politika řízení pracovního kapitálu a jeho financování napříč vybranými podniky dle velikosti v ČR
období: 2023
řešitel: Ing. Markéta Šeligová, Ph.D.

Cílem výzkumu je zhodnotit, zda politika řízení pracovního kapitálu a jeho financování ovlivňuje ziskovost podniků členěných dle velikosti v České republice a zjistit tak rozdíly v řízení pracovního kapitálu napříč velikostí podniků. Cílem tohoto výzkumu je také následná prezentace zjištěných výsledků na mezinárodní vědecké konferenci. Finální výsledky a závěry včetně připomínek a námětů získaných na konferenci od odborníků z této oblasti budou publikovány v rámci článků v časopisech zahrnutých v databázi ERIH Plus či databázi SCOPUS.