Vznik Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Hluboké společenské proměny, které se začaly v naší zemi odvíjet od konce roku 1989, podnítily široké občanské iniciativy a daly vzniknout i přirozenému úsilí obohatit severovýchodní Moravu a Slezsko s jejich silným ekonomickým potenciálem, ale omezeným zastoupením vysokých škol, o nové fakulty, které by přispěly k pestřejším možnostem vysokoškolského studia v regionu. Významnou okolností vzniku SU OPF v Karviné se stala transformace centrálně plánované ekonomiky v ekonomiku tržní (sociálně tržní) a v té souvislosti potřeba vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro sféru marketingu, managementu i pro sféru sociální politiky a přestavbu veřejné správy.

Mimořádně příznivé podmínky pro umístění nového vysokého učení právě do Karviné vznikly v důsledku uvolnění nového areálu okresního sídla Komunistické strany Československa, které bylo vyklizeno na přelomu let 1989-1990 a které bylo možno bez větších úprav využít pro výuku. Iniciativa řady pedagogických a vědeckovýzkumných pracovníků z regionu, podpora místních a oblastních orgánů státní správy, podniků i pochopení ze strany představitelů Masarykovy univerzity v Brně a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze vyústily po mnoha jednáních v rozhodnutí Akademického senátu MU ze 17. září 1990 založit Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné (spolu s Filozofickou fakultou v Opavě), nejprve v rámci Masarykovy univerzity, a v potvrzení OPF Akreditační komisí vlády ČR dne 23. října téhož roku. Karvinská i opavská fakulta se vyvíjely ve svazku Masarykovy univerzity a za její významné pomoci do 28. října 1991, kdy byl dovršen proces ustavení Slezské univerzity se sídlem v Opavě a obě fakulty se staly její součástí.

Období zformování základní struktury výuky na SU OPF lze vymezit akademickými roky 1990/91 až 1994/95 (nejprve pod vedením "zakladatelské generace" akademických funkcionářů v čele s děkanem Doc. Emanuelem Šustkem, od května 1994 druhé generace v čele s děkanem Prof. Stanislavem Poloučkem). Už ve studijním programu pro akademický rok 1990/91 se konstatovalo, že hlavním posláním SU OPF v Karviné je příprava odborníků pro uplatnění v terciární sféře, zejména na úseku obchodu a služeb. Učební plány byly zpracovány tak, aby spojovaly obecně teoretické základy výuky s účelnou aplikací na konkrétní činnosti, které budou absolventi školy vykonávat. Fakulta nabízela nejprve tříleté bakalářské studium. V prvním akademickém roce měla 301 studentů denního a dálkového studia. Na konci roku 1990 působilo na fakultě 19 interních pedagogů, resp. vědeckovýzkumných pracovníků, a to spolu s externisty na třech katedrách. Z hlediska teritoriálního původu byla mezi studenty přibližně polovina z širšího regionu a polovina z jiných končin českých zemí i ze Slovenska. V různých proporcích se tento široký územní záběr promítá i do současné struktury studentů.

Počet studentů a vyučujících, kateder i jiných útvarů na fakultě se postupně rozrůstal. V roce 1992 se začalo s budováním Fakultní odborné knihovny. V dostatečném rozsahu byly zajištěny pro studenty ubytovací možnosti na území města. V kvalifikačních strukturách vyučujících přibyli noví docenti, habilitující se na renomovaných vysokých školách. Fakulta navazovala první vnější pracovní kontakty a začala s vlastní výzkumnou prací i odbornými publikacemi. Od akademického roku 1992/93 přešla od "klasického" typu studia na kreditový systém. A hlavně: směřovala cílevědomě k takové kvalitě výuky, aby se mohla ucházet o přiznání vyššího magisterského stupně výuky. Právo pětiletého studia bylo fakultě uděleno k počátku akademického roku 1993/94.

První promoce 142 bakalářů v roce 1993 probíhaly tedy ve znamení jejich možnosti pokračovat ve studiu na fakultě i ve čtvrtém a pátém ročníku. V jubilejním pátém akademickém roce 1994/95 překročila už SU OPF hranici jednoho tisíce studentů, počet kateder stoupl na osm, počet interních pedagogů a vědeckovýzkumných pracovníků na 100. Po magisterských promocích v roce 1995 odešlo do praxe nebo do dalších forem studia prvních 114 absolventů pětiletého studijního cyklu s titulem inženýr. Už tehdy se potvrzovalo, že mají dobré předpoklady pro uplatnění v profesi, mnozí ze studentů nastupovali do podnikatelské sféry už v závěru studia.

Akademický rok 1994/95 se vepsal do historie SU OPF i tím, že fakulta získala vlastní insignie, jejichž autorem byl akademický sochař Jiří Španihel. Na děkanském řetězu i žezlu je ztvárněna postava Merkura, podle římské mytologie boha obchodu a zisku, a na žezlu je nápis "Non progredi est regredi" (nejít vpřed znamená jít zpět).

Rozvoj fakulty a cesta k současnosti

Pro 2. polovinu 90. let byl příznačný přechod k širší koncepci výuky. Byly připraveny a zavedeny některé další studijní specializace. Kromě prezenčního a distančního studia rozvinula fakulta též nabídku odborných kurzů pro veřejnost a cykly přednášek v Univerzitě třetího věku, která umožňuje doplnění a obnovení znalostí široké veřejnosti zejména seniorů. Rovněž došlo k rozvoji vědeckovýzkumné činnosti včetně zapojení fakulty do grantů a rozvojových programů domácích i zahraničních. V letech 1996-2004 byl na fakultě řešen výzkumný záměr "Výzkum podmínek rozvoje malého a středního podnikání", jehož realizace propojila dosud největší počet pracovníků fakulty různých kateder na bázi interdisciplinárního výzkumu. V této souvislosti byl na SU OPF zřízen v roce 1996 Ústav malého a středního podnikání. SU OPF se napojila na různé programy zejména Grantové agentury ČR, Fondu rozvoje vysokých škol a zapojila se i do projektů ESF, zejména Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Fakulta přikročila k vydávání recenzované ediční řady Acta Academica Karviniensis. Acta slouží ke zveřejňování vědeckých a odborných statí pracovníků SU OPF i jiných autorů, převážně z vysokých škol, se kterými fakulta spolupracuje. Druhou ediční řadou je řada monografií zejména pedagogoů SU OPF Acta Oeconomica. Trvalé místo v ediční činnosti získaly rovněž sborníky z konferencí pořádaných fakultou, učební texty i jiné studijní materiály.

V rámci ČR rozvinula fakulta rozsáhlou spolupráci s pracovníky a pracovišti Vysoké školy ekonomické v Praze, Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě, Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně, s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě, Univerzitou Matěja Bela v Banské Bystrici i s dalšími vysokými školami v ČR a na Slovensku. Oboustranně užitečné jsou však i kontakty s vysokými školami v zahraničí. Fakulta spolupracuje rovněž s podnikatelskou sférou, zejména na úseku bankovnictví, průmyslu a obchodu, s orgány a institucemi veřejné správy a sociální péče.

Fakulta měla okolo 4000 posluchačů. Pedagogický sbor tvořila více než stovka učitelů a vědeckých pracovníků. Počet absolventů magisterského studia přesáhl od začátku existence SU OPF 2700 osob, počty absolventů bakalářského studia dospěly k hranici 1700 osob. Výuku na SU OPF tvořilo třináct kateder: katedra ekonomie, katedra marketingu, katedra managementu a podnikání, katedra logistiky, katedra cestovního ruchu, katedra financí, katedra účetnictví, katedra matematických metod v ekonomii, katedra informatiky, katedra práva, katedra společenských věd, katedra cizích jazyků a komunikace, katedra tělovýchovných a sportovních aktivit.

Fakulta se zaměřila na vzdělávání odborníků v ekonomických, finančních, sociálních a správních studijních oborech i oborech zaměřených na informatiku v ekonomii a nabízí ucelený třístupňový systém vzdělání od bakalářských (titul Bc.) přes navazující magisterské (titul Ing.) po doktorské (titul Ph.D.) studijní programy. Studium probíhalo v prezenční a kombinované formě, některé ze studijních oborů bylo možno studovat formou e-learningu. Fakulta nabízela studijní programy jako Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika, Gastronomie, hotelnictví a turismus. V doktorském studijním programu pak program Ekonomika a management. Ve vzdělávacím procesu byl kladen důraz na dosažení hluboké odbornosti v jednotlivých studijních oblastech, na jejich široké jazykové vybaveností a v neposlední řadě dostatečné praktické zkušenosti získávané odbornou praxí po dobu výuky v českých a zahraničních podnicích a institucích.

Fakulta si vytvořila za poměrně krátkou dobu své existence příznivou výchozí pozici pro další růst a zvýraznění svého postavení. Hlavním záměrem fakulty bylo poskytovat kvalitní vysokoškolské vzdělání, zvyšovat kvalifikaci vyučujících a rozvíjet vědeckovýzkumnou činnost i informační zázemí fakulty. Chtěla být fakultou dobře prosperující, i nadále srovnatelnou s předními vysokoškolskými institucemi doma a v zahraničí, harmonicky a vyváženě prohlubující kvalitu práce ve všech rovinách své činnosti.

Současnost

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné tvoří spolu s Filozofickou fakultou v Opavě historicky nejstarší součástí Slezské univerzity v Opavě. Fakulty byly založeny na podzim 1990, jako součást Masarykovy univerzity v Brně. V červenci 1991 byla z těchto dvou fakult vytvořena Slezská univerzita se sídlem v Opavě.

Za dobu své existence prošla Obchodně podnikatelská fakulta prudkým rozvojem, kdy na počátku své existence měla přes 300 studentů. V současnosti na fakultě studuje okolo 2000 studentů. Akademické prostředí je tvořeno 5 katedrami a 2 ústavy. Fakulta je usídlena ve dvou areálech. V komplexu hlavní budovy, kde se kromě učeben a poslucháren nachází také vedení fakulty, katedry, menza aj. V areálu Na Vyhlídce je umístěna také vysokoškolská knihovna, koleje, tělocvična, posilovna aj. Fakulta dnes představuje moderní, pružnou vzdělávací instituci, která má v regionu své důležité místo a poslání.

  • Poskytujeme vzdělání v ekonomických, finančních, sociálních a správních studijních oborech i v oborech zaměřených na informatiku v ekonomii a hotelnictví.
  • Nabízíme moderní vybavení učeben, odborné akademické zázemí, zkušenosti významných odborníků z praxe, možnost získání odborných dovedností prostřednictvím zapojování do řešení řady projektů financovaných z různých druhů grantů.
  • Klademe důraz na dosažení vysoké odbornosti našich absolventů, jazykovou vybavenost a získání praktických zkušeností.

doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

vedoucí Katedry podnikové ekonomiky a managementu

K přednostem studia na Opéefce patří nově nabízený studijní obor Podniková ekonomika a management s řadou zajímavých specializací. Vybrat si můžete také studium tohoto oboru v angličtině a kromě zdokonalení se v cizím jazyce získáte velkou výhodu na trhu práce. Zkušenosti můžete získat také pobytem na některé z partnerských vysokých škol v zahraničí nebo například zapojením do řešení reálných problémů prostřednictvím našeho Business Gate. Opéefka je ta správná investice pro Vaši budoucnost.

Ing. Irena Szarowská, Ph.D.

odborná asistentka Katedry financí a účetnictví

Co je pro školu lepší vizitka než hodnocení bývalých studentů? Takže když nám absolventi napíší, že jsme do reálného pracovního života vypustili schopné lidi, kteří se uchytili (i když některým to trvalo déle :), máme radost a jsme na ně hrdí. Zkrátka, naše OPF je SUper a studovat u nás se vyplatí!!

Dr. Ing. Ingrid Majerová

odborná asistentka Katedry ekonomie a veřejné správy

Jsme jednou z nejstarších fakult Slezské univerzity, učí se u nás od roku 1990. Samozřejmě, že se toho od té doby hodně změnilo. Pořád však nabízíme zájemcům získání znalostí a zkušeností, navázání nových přátelství, a to nejen na fakultě, ale také na stážích v zahraničí. Na OPFce Vám prostě máme co nabídnout a těšíme se na Vás!

Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.

odborný asistent Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit

Jsme moderní fakulta, kde nebudete pouze sedět v učebnách, ale zažijete také spousty zážitků na řadě akcích pořádaných OPFkou. Navážete nová přátelství, bude Vám umožněno získát zkušenosti ze zahraničního studia na partnerských vysokých školách, absolvujete praxi nejen v ČR, ale i v zahraničí podle svého oboru. Naši pedagogové Vás budou inspirovat k nastartování Vaši kariéry tím správným směrem. Na OPFce je prostě bezva parta, která Vás uvidí ráda.