Grantová agentura ČR (GA ČR)

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu.

V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993.

Aktuálně řešené projekty GA ČR

21-03085S  Párové porovnání a data mining při podpoře rozhodovacích procesů
období: 2021 – 2024
řešitel: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

Výzkumný projekt rozvíjí jak klasické statistické, tak také moderní techniky počítačových věd na podporu a analýzy dat a dolování znalostí z dat-data mining. Vědeckým záměrem projektu je zkoumat metody dolování dat-data mining a nové metody párového porovnání, získat přitom nové teoretické výsledky: vlastnosti nových metod a jejich vzájemné souvislosti. Praktické ověření metod se uskuteční pomocí simulačních metod a využití agentového přístupu. Vzniknou přitom nové výsledky s potenciálními aplikacemi jak v tradičních oblastech, jako je rozhodování, ekonomie, finance, sociologie a psychologie, tak i v moderních oblastech: robotice, autonomních systémech.