Fyzikální ústav

Výzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky

Vědecké aktivity centra se věnují teoretickým studiím v relativistické fyzice a astrofyzice a jejich vztahům k fyzice částic.

Dále testování výsledků teoretických předpovědí v obecné relativitě nebo alternativních teoriích gravitace v porovnání s pozorovanými daty z procesů probíhajících v prostřední silné gravitace v blízkosti kompaktních objektů ve vesmíru. Také participujeme na teoretických studiích souvisejících s přípravou rentgenových satelitních misí.

Webové stránky centra: https://ctp.physics.cz/

Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpracování dat

Centrum se zaměřuje na výzkum v oblasti komplexního modelování astrofyzikálních procesů a zpracování observačních dat vyžadujících komplexní propojení analytických a numerických metod. Důraz je kladen na vývoj a využití pokročilých externích i vlastních softwarových platforem využívajících vysoký výkon v současné době dostupných počítačů.

Mezi základní priority centra patří interpretace stávajících družicových a pozemských pozorování záření kompaktních objektů a účast na přípravě budoucích astrofyzikálních družicových misí.

Paralelně se také zaměřujeme na aplikaci používaných metod v jiných oblastech fyziky a aplikované fyziky, například v biofyzice.

Webové stránky centra: https://astrocomp.physics.cz/

Obchodně podnikatelská fakulta

Institut interdisciplinárního výzkumu

Institut navazuje na dlouholetou tradici spolupráce Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné s podnikatelskou praxí a to zejména s malými a středními podniky.
Hlavním úkolem je koordinace výzkumné činnosti akademických pracovníků a studentů v oblasti malého a středního podnikání v součinnosti s lokálními podniky a veřejnou správou.

Cílem je zaměřit vědeckovýzkumné úsilí tak, aby výsledky našly uplatnění v praktických aplikacích při řízení hospodářské činnosti konkrétních subjektů.
Našim zájmem je propojení akademické činnosti s reálnou každodenní praxí, ale také podpora podnikavosti našich studentů.

Proto úzce spolupracujeme s Business Gate  – společnou organizací naší fakulty a Statutárního města Karviná.

Webové stránky centra: https://www.iivopf.cz/

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Výzkumný ústav Centra IT4Innovations

Hlavními cíli našeho ústavu je, vedle aplikace "soft" metod na studium a predikci časových řad, rovněž modelování multiagentních systémů, a to na dvou úrovních - jednak robotické systémy, včetně létající multiagentní platformy UAV (Unmanned Aerial Vehicles) vybavené řadou senzorů, a jednak biologické multiagentní systémy, zejména na bakteriální a buněčné úrovni, s využitím metod bioinformatiky a syntetické biologie.

Ústav je výzkumným pracovištěm Národního superpočítačového centra IT4Innovations, jehož přístrojová infrastruktura je fyzicky situována v Ostravě. Vznik centra byl umožněn díky projektu OP VaVpI.

Ústav je zapojen do výzkumného programu č. 6 - Metody soft computing s aplikacemi pro superpočítač. V rámci řešení jsme vytvořili řadu teoretických i aplikovaných výsledků výzkumu v oblasti biologicky inspirovaných výpočtů a modelů, multiagentních systémů, medicínské informatiky, robotiky a dalších, a publikovali přes 100 článků bodovaných v RIV.

Webové stránky centra: https://www.it4i.cz/

Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy (1000–1800)

Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy navazuje na bádání v oblasti politických, hospodářských, sociálních a správních dějin sledovaného teritoria, která byla na Slezské univerzitě v Opavě a na dalších pracovištích realizována v uplynulém období.

Při respektování standardních historických metod usiluje transgeneračně budovaný badatelský tým o hledání nových, interdisciplinárně orientovaných interpretačních modelů aplikovaných i na tradiční výzkumná pole. 

Při studiu procesů utváření lokálních a zemských identit, proměn mentality společenství či dalších témat, jsou v badatelských přístupech uplatňovaných pracovníky Výzkumného centra zohledňovány podmíněnosti sledovaných jevů jejich kulturními a sociálními rámci.

Výzkumné centrum a jeho členové se programově věnují nadaným studentům doktorského, ale i magisterského gradu, jejichž odborný růst podporují zapojením do odborných aktivit na různé úrovni bádání.

Samozřejmostí je spolupráce se studenty při řešení projektů studentské grantové soutěže Slezské univerzity, jejich zapojení na pozicích pomocných vědeckých sil do řešení dílčích otázek zejména heuristického a analytického charakteru, do organizace vědeckých konferencí a seminářů a v neposlední řadě jejich spoluúčast coby spoluautorů při publikování výsledků společného výzkumu.    

Webové stránky centra: http://kulturni-dejiny.slu.cz/

Výzkumné centrum pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dědictví (1800–2000) 

Výzkumné centrum pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dědictví (1800–2000) se zaměřuje na výzkum a doprovodnou činnost ve třech modulech:

  • Historie 19. a 20. století: Výzkum se bude dotýkat politických a hospodářských dějin a interetnických vztahů se zřetelem ke Slezsku a česko-německému či česko-polskému pohraničí. Akcent bude rovněž položen na výzkum životního stylu a každodennosti ve 20. století.
  • Kulturní dědictví: Sledována bude problematika dějin umění se zvláštním zřetelem ke Slezsku a k severní Moravě. Budou doplňovány některé sbírky a pořizovány edice.
  • Historická paměť: Výzkum bude zaměřen především na problematiku orální historie, muzejnictví a některé otázky ochrany památek a přírody.

Webové stránky centra: http://soudobe-dejiny.slu.cz

Fakulta veřejných politik

Centrum pro sociální začleňování

Výzkumné centrum pro sociální začleňování bylo zřízeno začátkem května 2018. Centrum bylo zřízeno s cílem přípravy a realizace projektů zaměřených na oblast vzdělávání dětí a žáků ohrožených sociálním vyloučením a jejich inkluzi.

Agenda pracoviště zahrnovala převážně aktivity vědecké, rozvojové a inovační činnosti a součinnost v uvedených aktivitách realizovaných fakultou nebo rektorátním pracovištěm a podíl na vzdělávací činnosti na fakultě.

V současnosti tak centrum slouží  udržitelnost projektů a monitorování projektových aktivit ve spolupráci s oddělením pro rozvoj a řízení projektů.