Transfer znalostí a popularizace

V rámci projektu HR Award proběhla u vybraných zaměstnanců řada školení v oblasti duševního vlastnictví a transferu technologií. Na základě dosavadních zkušeností v této oblasti byla zahájena příprava Celouniverzitního pracoviště pro transfer technologií a znalostí. Univerzita při jeho vytvoření naváže zejména na aktivity a zkušenosti z provozu Institutu interdisciplinárního výzkumu Obchodně podnikatelské fakulty a nedávno zřízeného Společného pracoviště Slezské univerzity a Astronomického ústavu Akademie věd pro pokročilé přístupy, modelování a technologie. Celá agenda se bude řídit nově připravenou strategií pro rozvoj mezisektorové spolupráce, nakládání s duševním vlastnictvím a pro transfer znalostí z výzkumného prostředí SU do praxe. Celouniverzitní pracoviště se kromě oblasti transferu technologií, poznatků a dovedností rovněž zaměří na oblast popularizace výsledků vědecké práce.

Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek
Společné pracoviště Slezské univerzity a Astronomického ústavu Akademie věd pro pokročilé přístupy, modelování a technologie aktuálně mimo jiné realizuje prestižní grant GAČR EXPRO 21-06825X spolu s projektem ESA PRODEX 4000132152 „Dodávka zařízení v rámci čínské rentgenové mise“ (eXTP). V rámci těchto aktivit se intenzivně podílí na superpočítačových simulacích a přípravě moderních rentgenových detektorů LAD primárně určených pro studium chování hmoty při extrémních hustotách a v supersilných magnetických a gravitačních polích. České projektové konsorcium eXTP tvoří spolu s firmami Frentech Aerospace, L. K. Engineering a Elya Solutions. Vyvíjené moderní technologie mají kromě primárního použití v kosmu perspektivu přenositelnosti do řady odvětví od pozemského průmyslu přes bezpečnostní aplikace až po medicínu na straně druhé.  V oblasti popularizace vědy hraje v současnosti významnou roli technologie komplexu Unisféry, Unilab a Unispace. Na pomezí výzkumu a popularizace se pak pohybuje například realizovaná unikátní mezinárodní síť citizen-science detektorů CREDO, umožňující aktivní zapojení veřejnosti do kosmického výzkumu při využití čipů fotoaparátů mobilních telefonů pro detekci kosmického záření.
Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek
Institut interdisciplinárního výzkumu (IIV) od roku 2014 nabízí své služby organizacím samosprávy i malým a středním podnikatelům pod hlavičkou Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Hlavním zájmem je propojení akademické činnosti s reálnou každodenní praxí, ale také podpora podnikavosti studentů. Proto IIV také úzce spolupracuje s Business Gate – společnou organizací SU OPF a Statutárního města Karviná. Hlavní aktivity IIV jsou směřovány do oblasti marketingových studií a průzkumů trhu pro malé a střední firmy, strategických a marketingových plánů obcí a měst, studií proveditelnosti různých investičních záměrů na lokální úrovni, apod. Jedním z aktuálních projektů je společný výzkumný projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002847 – Interreg V-A Česká republika-Polsko ve spolupráci s Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínského Slezska, Slezskou univerzitou, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‚Olza‘ a Akademií WSB. Cílem projektu je zvýšení dostupnosti přeshraničních informací z oblastí hospodářství, vzdělání, zdravotnictví a veřejného života v Euroregionu Těšínské Slezsko , a to nejen pro krizová období.