Výběr zaměstnanců se od 1.4.2022 řídí aktualizovaným Řádem výběrového řízení, který je postaven na zásadách otevřeného, transparentního a účinného výběrového řízení (OTM-R policy) a v souladu s Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků a je platný pro celou univerzitu. Díky tomu podmínky výběrového řízení zaručují rovné zacházení se všemi uchazeči a poskytují jim spravedlivé rámcové podmínky a eliminují diskriminaci, např. na základě pohlaví, věku, etnického, národního nebo sociálního původu, náboženství nebo víry, sexuální orientace, jazyka, zdravotního postižení, politických názorů, sociálních a ekonomických podmínek.  

Řád výběrového řízení stanovuje okruh pracovních pozic, na které se vztahuje, stanovuje požadavky na obsah a formu vyhlášení výběrového řízení a s tím související lhůty. Dále definuje zásady pro ustanovování výběrových komisí a podmínky průběhu výběrového řízení jednání výběrových komisí.  

V souladu se zásadami otevřeného, transparentního a účinného výběrového řízení jsou výběrová řízení zveřejňována na webu univerzity a dalších relevantních platformách např. viz Euraxess.

Detailnější popis procesů souvisejících s realizací výběrového řízení, doporučených nástrojů pro výběr zaměstnanců a způsob stanovení vhodných výběrových kritérií jsou rozpracovány v interní metodice, která je vydána formou Směrnice rektora Pravidla pro výběr zaměstnanců a bezprostředně navazuje na Řád výběrového řízení. Metodika dále specifikuje povinnosti a pravomoci jednotlivých osob podílejících se na procesu výběru zaměstnanců, doporučené způsoby vyhodnocování výsledků a administrativní postupy spojené s pořizováním dokumentace o výběru, především vzorové formuláře s uvedením minimálních požadavků pro Vyhlášení výběrového řízení a Zápis z výběrového řízení (odkazy na přílohy SR 3/2022) tak, aby odpovídaly principům OTM-R politiky.  

Efektivní zapojení nových zaměstnanců do pracovního a komunitního života na univerzitě je podporováno prostřednictvím aktivně řízeného adaptačního procesu, kterým nový zaměstnanec po nástupu prochází. V určených časových intervalech je veden k absolvování jednotlivých kroků napomáhajících jeho rychlejší a lepší orientaci v novém prostředí. Ověřování průběhu tohoto procesu má zaměstnanec možnost sledovat ve vlastním check listu.  

V rámci maximální podpory vědecké a výzkumné práce na univerzitě je při nástupu věnována speciální péče zaměstnancům v pracovní pozici postdoc.