Pro získávání výzkumných zkušeností, rozvoj odborných znalostí a prohlubování vědecké erudice jsou určeny pracovní pozice postdoktorandů. Tyto pracovní pozice jsou je časově ohraničené, a jejich cílem je podpora dalšího kariérního rozvoje zaměstnance a rozšíření možnosti uplatnění ve výzkumu a vývoji. Postdoktorand pracuje ve vědeckém týmu pod vedením zkušených vědeckých pracovníků, samostatně provádí specializované výzkumné a vývojové práce nebo umělecké činnosti v rámci konkrétního projektu nebo při řešení vlastního výzkumného projektu, který je svým zaměřením v souladu s výzkumnou osou pracoviště.  

Do této pracovní funkce může být zařazen zaměstnanec maximálně do 6 let od obhájení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu a v pracovním poměru na dobu určitou uzavřenou na dobu 1-3 let, přičemž v postdoktorandské pozici může pracovat maximálně 3x po sobě. Pokud se jedná o pracovní funkci zřízenou v rámci konkrétního projektu, lze tyto podmínky lze upravit podle podmínek jeho financování.

Specifická podpora poskytovaná postdoktorandům je popsána v metodickém pokynu rektora – Podmínky pozice postdoktoranda.  

Aktuální výběrová řízení na obsazení pracovních míst pro postdoktorandy naleznete zde.