Podpora mobility 

Za důležitou součást vědecké práce jsou považovány zkušenosti získané na zahraničních stážích, výměnných pobytech či zapojením do práce mezinárodních týmů při řešení výzkumných projektů. Podpora mezinárodních aktivit a získávání mezinárodních zkušeností patří mezi dlouhodobé priority univerzity. Velká pozornost je tak věnována zapojení do různých mezinárodních programů realizovaných na základě bilaterálních a institucionálních smluv, dotačních schémat nebo vládních, ministerských a jiných programů a výzev. 

Zahraniční mobility, stejně jako práce v mezinárodních týmech a podíl na řešení mezinárodních projektů jsou odpovídajícím způsobem zohledňovány jak při výběru nových zaměstnanců, tak i při hodnocení kariérního růstu a osobního rozvoje.

Způsob organizace mobilit je popsán ve směrnici rektora Organizace a financování zahraničních mobilit Slezské univerzity v Opavě.
Zprostředkovatelem zahraničních mobilit jsou oddělení pro vědu a zahraniční styky rektorátu a odpovídající odborné útvary součástí.