Do tvorby GAP analýzy i akčního plánu byli intenzivně zapojeni přímo naši výzkumní pracovníci a to formou dotazníkového šetření nebo strukturovaných rozhovorů. Na základě zjištění poté řídící výbor HR Award navrhl změny v personální politice univerzity. Všechny návrhy byly posuzovány a připomínkovány pracovními skupinami HR Award, které se skládaly z vědeckých pracovníků všech úrovní (R1-R4). Na všech krocích nastavování personální politiky se tedy podílejí naši vědečtí a akademičtí pracovníci.

V rámci schvalovacího procesu udělení HR Award dále Evropské komise Slezské univerzitě několik doporučení, jak proces úpravy personální politiky ještě prohloubit a zlepšit. Doporučení byla vydána formou tzv. Consensus Report (odkaz na dokument). Řídící výbor se rozhodl doporučení Evropské komise rovnou implementovat do akčního plánu. Změny akčního plánu budou však opět diskutovány a schvalovány pracovními skupinami, tedy se zástupci vědeckých pracovníků univerzity.

Upravený akční plán bude postupně implementován, univerzita se tak v příštích měsících dočká např.:

 • Inovovaného etického kodexu;
 • Zřízení pozice ombudsmana;
 • Aktualizovaného řádu výběrových řízení;
 • OTM-R politiky (Open, Transparent and Merit-based recruitment);
 • Uvítacího balíčku pro nově příchozí zaměstnance (základní informace potřebné pro orientaci na novém pracovišti);
 • Aktualizovaného kariérního řádu;
 • Aktualizovaného mzdového předpisu;
 • Strategie pro popularizaci výsledků tvůrčí činnosti;
 • Komunikační strategie atd.

Dlouhodobou udržitelnosti akčního plánu zajistí implementace Strategického záměru univerzity pro období od roku 2021. Akční plán i strategický záměr byly vedením univerzity i pracovními skupinami procesu HR Award od začátku vnímány jako vzájemně provázané a doplňující se dokumenty. Opatření v akčním plánu budou dále rozvíjena Strategickým záměrem zejména prostřednictvím části E, která deklaruje opatření univerzity v oblasti osobního a kariérního rozvoje zaměstnanců. Je nutné také dodat, že plnění strategického záměru je pravidelně posuzováno a evaluováno v rámci každoročních hodnocení.

Harmonogram implementace akčního plánu

 • 24. 8. 2021 – posouzení Consensus Report řídícím výborem a doporučení pro úpravy akčního plánu;

Co nám to přinese?

 • Zvýšení prestiže univerzity a atraktivity pro výzkumné pracovníky (v ČR i v zahraničí);
 • Mezinárodní atraktivitu;
 • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných pracovníků a organizací;
 • Výhodnější pozici při získávání finančních dotací na podporu výzkumu z domácích i zahraničních grantů;
 • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje;
 • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků;
 • Vytvoření podmínek na přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje na univerzitě;
 • Zaručení transparentního výběrového řízení při náboru nových výzkumných pracovníků;
 • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru.

Pro více informací kontaktujte:

Mgr. Martin Tichý – koordinátor HR Award, martin.tichy@slu.cz, tel. + 420 553 684 854

Projektový tým

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
odborný garant projektu
tomas.gongol@slu.cz
doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
odborný garant projektugabriel.torok@physics.slu.cz
Ing. Ivana Růžičková, MPA
odborný garant pro strategie
ivana.ruzickova@slu.cz
Mgr. Sabina Březinová
odborný pracovník - specialista na právo
sabina.brezinova@slu.cz
Mgr. Petr Rypl
odborný pracovník - specialista personálního řízení
petr.rypl@slu.cz
Mgr. Martin Tichý
koordinátor HR Award za SU
martin.tichy@slu.cz
Ing. Monika Grillmaierovákoordinátor za FVP
monika.grillmaierova@fvp.slu.cz
Mgr. Ing. Jaroslav Machovský
koordinátor za FPF
jaroslav.machovsky@fpf.slu.cz
Ing.  Lucie Bínová
koordinátor za OPF
binova@opf.slu.cz
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
koordinátor za MÚ 
karel.hasik@math.slu.cz
Bc. Iva Kajnarová, DiS.
koordinátor za FÚ
iva.kajnarova@physics.slu.cz

Řídící výbor

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
rektor

tomas.gongol@slu.cz

Ing. Ivana Růžičková, MPA
kvestorka
ivana.ruzickova@slu.cz
doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
prorektor pro řízení projektů
gabriel.torok@physics.slu.cz
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
prorektor pro vědu a zahraniční styky
stavarek@opf.slu.cz
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
prorektor pro strategii a komunikaci
pavel.tuleja@slu.cz
Mgr. Martin Tichý
koordinátor HR Award
martin.tichy@slu.cz

Pracovní skupina

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.
rektor
tomas.gongol@slu.cz
Ing. Ivana Růžičková, MPA
kvestorka
ivana.ruzickova@slu.cz
Mgr. Martin Tichý
koordinátor HR Award

martin.tichy@slu.cz

Mgr. Petr Rypl
odd. strategie a analýz
petr.rypl@slu.cz
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
prorektor pro vědu a zahraniční stykystavarek@opf.slu.cz
Ing. Martin Klepek, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy OPF
klepek@opf.slu.cz
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
děkan FVP
rudolf.zacek@fvp.slu.cz
Ing. Josef Vícha
tajemník FVP
josef.vicha@fvp.slu.cz
prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
děkanka FPF
irena.korbelarova@fpf.slu.cz
RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
proděkan pro strategie a rozvoj FPF
tomas.graf@fpf.slu.cz
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
ředitel MÚ
miroslav.englis@math.slu.cz
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
zástupce ředitele pro vědu a zahraniční styky
karel.hasik@math.slu.cz
prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
ředitel FÚ
zdenek.stuchlik@physics.slu.cz
doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
prorektor pro řízení projektů
gabriel.torok@physics.slu.cz

Fokusní pracovní skupiny

Po realizaci dotazníkového šetření byla definována témata fokusních pracovních skupin složených z členů Pracovní skupiny I a doplněných o reprezentativní komunitu výzkumných pracovníků kategorie R1-R4. Popis úrovní výzkumných pracovníků R1-R4 najdete na https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-profiles- descriptors.

Proces získání ocenění HR Excellence in Research Award na Slezské univerzitě v Opavě je finančně podpořen Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696 Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě.