Slezská univerzita aktivně rozvíjí etické principy platné pro zaměstnance i studenty. Etický kodex stanovuje základní principy dobrého chování a správného jednání při práci i studiu na univerzitě. Kodex se vztahuje na všechny zaměstnance a studenty univerzity a je pro ně závazný. Porušení etických zásad posuzuje etická komise. V rámci procesu HR Award došlo k úpravám kodexu, tak aby byl v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky. V Etickém kodexu byly např. prohloubeny nediskriminační a genderové principy.

V případě podezření na porušení Etického kodexu jednáním jiného zaměstnance či studenta lze podat stížnost, oznámení nebo podnět v písemné, ústní nebo elektronické podobě, a to nadřízenému v kterémkoli stupni řízení nebo na příslušnou podatelnu v souladu s platnou směrnicí rektora k vyřizování stížností, oznámení, podnětů doručených Slezské univerzitě v Opavě, nebo přímo předsedovi Etické komise prostřednictvím zabezpečené elektronického formuláře.