Základní podmínky pro podporu kariérního růstu a osobního rozvoje zaměstnanců Slezské univerzity v Opavě jsou popsány v Kariérním řádu, který poskytuje základní podporu pro stanovení rámce profesní kariéry z pohledu očekávaného kariérního růstu a osobního rozvoje zaměstnanců, určení východisek pro rovný přístup, transparentnost a přezkoumatelnost pracovněprávních postupů ve vztahu ke kariérnímu postupu pracovníků a vymezení základních podmínek k umožnění úspěšného sladění profesního a osobního života.

Kariérní řád slouží jako nástroj personálního řízení, na jehož základě a při splnění definovaných kritérií může zaměstnanec úspěšně postupovat ve své profesní kariéře. Je zpracován v návaznosti na zákon o vysokých školách, v souladu se zákoníkem práce a s přihlédnutím k Doporučení Komise o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (2005/251/ES).