Cílem preventivních a následných, individuálních či skupinových intervencí je podpora studijní úspěšnosti studentů Slezské univerzity se zaměřením na prevenci studijního selhávání, zlepšování přístupu ke vzdělávání, odbourávání případných bariér zejména pro znevýhodněné studenty a v neposlední řadě na podporu pozitivní hodnoty ukazatele graduation rate (míry úspěšnosti studentů).

Intervence k podpoře učebních technik

 • funkční diagnostika zaměřená na vyhodnocení rizik případného studijního selhávání,
 • konzultace a podpora zaměřená na samostudium,
 • poradenství (preventivní x následné, individuální x skupinové), založené na principu respektování individuálních potřeb studenta,
 • prezenční využití kompenzačních pomůcek,
 • absenční zapůjčení kompenzačních pomůcek,
 • technické a technologické zázemí (tiskárna, scanner, bezplatné připojení k internetu, speciální hardware a software),
 • možnost využití digitální knihovny studijních materiálů,
 • možnost využití repozitáře studijních materiálů v IS SU,
 • možnost práce studijních skupin (včetně skupin, kdy minimálně jeden student splňuje charakteristiku popsanou v předcházejících bodech),
 • asistence při samostudiu (pomoc při specifických situacích),
 • terapeutická práce se zaměřením na rozvoj oslabených funkcí a schopností
 • podpůrné semináře a workshopy
 • a další

Cílové skupiny

studenti Slezské univerzity se specifickými potřebami (specifickými poruchami učení)

Dokumenty

Podpora cílových skupin

V rámci nácviku učebních technik je možné nastavit spolupráci se studentem ještě před zahájením samotného studia s cílem včasně definovat případné slabé stránky a speciálními technikami podpořit studijní úspěšnost studentů.

Intervence k podpoře studijní úspěšnosti

Cílem intervencí je eliminace nežádoucích jevů a podpora dovedností vedoucích k posílení studijní úspěšnosti. Intervence jsou zaměřeny především na:

 • čtení s porozuměním,
 • psaní rozsáhlých souvislých textů,
 • plánování a rozvržení studia a volného času - sebeřízení a disciplína (priority),
 • odhad vlastních schopností,
 • prostorová představivost,
 • přesnost vyjadřování - užívání odborných pojmů,
 • a další

Služby studovny PC je možno využít v pondělí - pátek 09:00 - 16:00 hod. dle individuální (telefonické nebo e-mailové) domluvy v prostorách Poradenského centra na ulici Olbrichova 625/25, 746 01 Opava.

Bezbariérový vchod je přístupný ze dvora výtahem, 1. poschodí.

Speciální pedagog:
Mgr. Radana Petrželová
Telefonický kontakt:
 +420 608 446 269
E-mailový kontakt:

radana.petrzelova@slu.cz

Služby Poradenského centra jsou pro cílové skupiny bezplatné a anonymní.