Název předmětu

Strategický marketing

Vyučující

Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.

Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit účastníky se strategickou rovinou marketingu, konkrétně budou účastníci seznámeni s vývojem marketingu, vznikem strategického marketingu a novými marketingovými trendy. Dále budou účastníci seznámeni s plány obchodních modelů jako novou alternativou plánů, situačními analýzami nutnými pro správné plánování strategií, samotnými strategiemi obecně a podle marketingového mixu. V neposlední řadě budou probrány i firemní trhy.

Požadavky na ukončení předmětu

Případová studie na zadané téma.

Obsah předmětu

  • Úvod do strategické marketingu.
  • Plátna obchodních modelů.
  • Marketingové situační analýzy.
  • Firemní trhy.
  • Strategie a plánování.
  • Strategie podle marketingového mixu.

Hodinová dotace

9 vyučovacích hodin

Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.

  • Ph.D. – v oboru Podniková ekonomika a management (Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)
  • Ing. – v oboru Evropská integrace (Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)
Profesní zaměření výuky, výzkumných aktivit a spolupráce s praxí je orientováno zejména do oblasti strategického marketingu a marketingového výzkumu, tedy výzkumy chování spotřebitelů v rámci ochranného značení produktů v ČR. Svou pedagogickou činnost zahájil v září 2009 na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, kde nastoupil jako asistent na katedru marketingu. Od roku 2014 působí jako odborný asistent na katedře podnikové ekonomiky a managementu. Je autorem, nebo spoluautorem 2 monografií, 9 učebních textů a dalších 30 odborných příspěvků, publikovaných v domácích i zahraničních vědeckých časopisech a sbornících. 
Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.