Název předmětu

Řízení lidských zdrojů

Vyučující

doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.

Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit účastníky s významem řízení lidských zdrojů a jejich úlohou v podniku. Poukázat na novou roli personálního managementu ve světě s důrazem na systémový výklad personálního managementu v českých podnicích a organizacích. Cílem je rovněž dosáhnout zvládnutí základních metod a postupů uplatňovaných v personálním řízení v podnicích a institucích se zaměřením na morální aspekty a kooperativní partnerství zaměstnance a zaměstnavatele.

Požadavky na ukončení předmětu

Případová studie na zadané téma.

Obsah předmětu

  • Pojetí a význam řízení lidských zdrojů v organizaci.
  • Nová role personálního managementu v organizacích.
  • Metody analýzy pracovních míst.
  • Charakteristika a metody získávání pracovníků.
  • Význam vzdělávání pracovníků v systému řízení lidských zdrojů. 
  • Zásady utváření zdravých pracovních vztahů s důrazem na morální aspekty a kooperativní partnerství zaměstnance a zaměstnavatele.

Hodinová dotace

9 vyučovacích hodin

doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.

  • Doc. – v oboru Odvětvové a průřezové ekonomiky (Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Bánská Bystrica)
  • CSc. – v oboru Filozofické vědy – Sociologie (Vojenská akademie, Bratislava)
  • Postgraduální studium – Sociologie (Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Praha)
  • PhDr. – v oboru Politologie (Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně)
Profesní zaměření je orientováno dlouhodobě do problematiky sociologie, sociologie práce, metodologie vědeckého výzkumu, personalistiky, řízení lidských zdrojů a managementu.
Je autorem 2 monografií vydaných v ČR, 3 kapitol v monografii vydané v zahraničí a více než 100 článků publikovaných ve vědeckých časopisech a sbornících z konferencí.
doc. PhDr. Vojtěch Malátek, CSc.