Finanční řízení

Řízení lidských zdrojů

Vyučující

doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.

Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit účastníky s podstatou finančního řízení, s prací s veřejně dostupnými daty podniků a možnostmi vyhodnocování investic. V průběhu výuky budou účastníci seznámeni se základními finančními pojmy, finančními propočty, podstatou finanční analýzy a metodami hodnocení investic. Po absolvování předmětu budou schopni vyhodnotit údaje vyplývající z účetní závěrky, rozhodnout o vhodnosti investice do příslušné společnosti a případném vyhodnocení projektu s souvisejícím s podnikatelskou činností.

Požadavky na ukončení předmětu

Zkouška

Obsah předmětu

  • Finance podniku a zdroje financování podniku.
  • Současná a budoucí hodnota investic. 
  • Metody hodnocení investic.
  • Investiční záměr – metody hodnocení investic a jejich ovlivnění zdroji financování.
  • Informační zdroje pro finanční analýzu.
  • Poměrová analýza.

Hodinová dotace

9 vyučovacích hodin

doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.

  • doc. – v oboru Podniková ekonomika a management (Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)
  • Ph.D. – v oboru Dějiny ekonomických učení (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická)
  • Ing. – v oboru Národohospodářství (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická)
Profesní zaměření výuky je orientováno zejména do oblasti podnikových financí, finanční analýzy a finančního plánování a rozpočtování. Výzkumné aktivity a spolupráce s praxí s odvíjí od vyučovaných předmětů, takže je výzkum v posledních letech zaměřen na oblast podnikových financí a corporate governance.
Je autorkou nebo spoluautorkou 2 monografií vydané v ČR, autorkou kapitol ve 4 monografiích a více než 40 vědeckých článků publikovaných ve vědeckých časopisech a sbornících z konferencí. Nejcitovanější publikací je kniha Finanční analýza - metody ukazatele a využití v praxi.
Nový obrázek