Podmínky přijetí

  • Podání přihlášky elektronicky prostřednictvím portálu celoživotního vzdělávání (CŽV) https://czv.slu.cz nebo písemně do 10. září příslušného akademického roku.
  • Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském typu studia (Bc.) nebo v rámci profesního vzdělávání v programu BBA nebo probíhající studium na vysoké škole (udělení titulu MBA je podmíněno ukončeným vysokoškolským vzděláním).
  • Zaplacení úplaty za vzdělávání do 30. září příslušného akademického roku.

Plán vzdělávání

viz sylaby jednotlivých předmětů

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

  • Splnění podmínek všech předmětů kurzu MBA dle přílohy č. 1.
  • Závěrečná práce v rozsahu 30-50 stran s ústní obhajobou před tříčlennou komisí.

Mezinárodní uznávaný titul

Úspěšným absolventům bude vydán diplom celoživotního vzdělávání obsahující udělení titulu MBA (Master of Business Administration).

Popis zapojení zahraničního partnera

Kurz není prozatím předkládám ve spolupráci se zahraničním partnerem. Do budoucna se předpokládá uzavření dohody o spolupráci ve vzdělávání v MBA s University of Nebraska at Kearney, která je partnerskou institucí Slezské univerzity v Opavě.

Výše úplaty a způsob její úhrady

Výše úplaty za vzdělávání: 150 000Kč včetně DPH za 2 roky (4 semestry)
Způsob úhrady: převodem na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300, konstatntní symbol 0308, variabilní symbol 6316
Termín: do 30. září příslušného akademického roku

Koordinátor kurzu