Finanční řízení

Informační management

Vyučující

doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Ing. Radim Dolák, Ph.D.

Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit účastníky s vymezením, úlohami a rolemi informačního managementu se zaměřením na: data, informace, znalosti, dokumenty, informační podporu, informační zdroje a problematiku získávání, vyhledávání a správy informací. Dále budou účastníci seznámeni se zásadami pro definování informační strategie organizace a budou jim představeny vybrané modely řízení informačních a komunikačních technologií (ICT) a využití informačních systémů jako podpory pro zvyšování výkonnosti organizace.

Požadavky na ukončení předmětu

Zkouška

Obsah předmětu

 • Informační management.
 • Informační podpora komerčních a nekomerčních subjektů.
 • Práce s dokumenty.
 • Informační zdroje a správa informací.
 • Informační strategie organizace.
 • Trendy v informačním managementu.

Hodinová dotace

9 vyučovacích hodin

Ing. Radim Dolák, Ph.D.

 • Ph.D. – v oboru Podniková ekonomika a management (Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)
 • Ing. – v oboru Manažerská informatika (Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)
Je odborníkem zabývajícím se oblastí proces miningu, konceptem štíhlého podniku a expertních systémů. Klíčovými řešenými oblastmi jsou událostní logy, analýza procesů, procesní mapy, vytváření znalostních bází, logistické a výrobní procesy.  
Má pracovní zkušenosti jako konzultant ERP informačního systému, správce počítačové sítě a lektor IT kurzů.
Je autorem nebo spoluautorem více než 25 vědeckých článků publikovaných ve vědeckých časopisech a sbornících z konferencí.
Ing. Radim Dolák, Ph.D.

doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.

 • doc. – v oboru Systémové inženýrství a informatika (Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní)
 • Ph.D. – v oboru Automatizace technologických procesů (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní)
 • Mgr. – v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika a fyzika pro střední školy (Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta)
Profesní zaměření výuky, výzkumných aktivit a spolupráce s praxí je orientováno zejména do oblasti implementace a integrace IS/IT do podnikatelského prostředí a veřejné správy, počítačového modelování a simulací systémů elektronického podnikání a obchodování, počítačového modelování, simulací a optimalizace logistických a výrobních systémů a Business Intelligence.
Je autorem nebo spoluautorem 1 monografie vydané v ČR, 3 kapitol v monografiích vydaných v ČR i v zahraničí a více než 90 vědeckých článků publikovaných ve vědeckých časopisech a sbornících z konferencí.
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.