Charakteristika

Cílem kurzu je rozvinout potřebné profesní kompetence současných a budoucích vedoucích pracovníků státní a veřejné správy nebo komerčních subjektů v oblasti managementu a marketingu, ekonomiky, financí, řízení lidských zdrojů a řízení informací. Kurz je určen zejména pro členy středního a vyššího managementu, vedoucí pracovníky a všechny, kteří mají zájem sledovat a umět efektivně využít trendy moderního managementu.

Zaměření / specializace

Kurz je zaměřen na důležité principy, moderní metody, postupy a zásady managementu a jeho souvisejících oblastí v organizaci.

Profil absolventa

Absolvent kurzu MBA je připraven na praktické uplatňování metod, principů, postupů a mechanismů kvalifikovaného managementu na všech úrovních řízení. Je způsobilý efektivně rozhodovat jak samostatně, tak v rámci týmu, je schopný podporovat členy týmu a rozvíjet jejich schopnosti s cílem podporovat a naplňovat operativní, taktické a strategické cíle organizace. Dokáže kriticky myslet a ekonomicky vyhodnotit dopady manažerských rozhodnutí a dokáže efektivně využít své znalosti, schop- nosti, dovednosti a sebevědomí pro zvýšení výkonnosti organizace zejména v oblasti managementu a marketingu, ekonomiky, financí, řízení lidských zdrojů a řízení informací.

Délka kurzu (v měsících)

2 akademické roky (4 semestry)

Celková hodinová dotace

84 vyučovacích hodin přímé výuky + e-learning + samostudium

Časový harmonogram

Datum zahájení: říjen příslušného akademického roku (přesné datum zahájení výuky bude upřesněno po přihlášení minimálního počtu zájemců)
Datum ukončení: červen příslušného akademického roku
Průběh výuky: 3 soustředění v každém semestru v trvání 9 vyučovacích hodin
Den výuky: pátek Čas konání: 9:00 – 11:15 hod, 12:15 – 14:30 hod, 15:00 – 17:15 hod.

Údaje o prostorovém zabezpečení

Budova SU OPF v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, učebna bude upřesněna.

Vyučované předměty (název, hodinový rozsah a personální zabezpečení)

viz Příloha č. 1 - Seznam předmětů kurzu MBA a sylaby jednotlivých předmětů

Údaje o informačním zabezpečení

Kurz (všechny předměty) bude mít plnou e-learningovou podporu včetně studijních textů, prezentací, autoevaluačních testů, odkazů na doplňkové studijní zdroje či možnosti komunikace a konzultace s vyučujícím. Účastníci budou mít možnost využívat dostupné informační zdroje, knihovnu a další podpůrné služby určené standardním studentům fakulty.

Minimální a maximální počet účastníků

Minimální počet: 6
Maximální počet: 12