Název předmětu

Strategický management

Vyučující

Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.

Cíl předmětu

Cílem předmětu Strategický management je seznámit a uvést účastníky do problematiky strategického managementu, jeho podstaty a významu pro organizaci. Pozornost bude věnována především procesu, sekvenčnímu modelu, tvorby strategie organizace. Účastníci budou seznámeni s jednotlivými fázemi tvorby a formulace strategie organizace a výběrem adekvátní strategické alternativy naplňující strategické cíle a představy organizace. Dále bude pozornost věnována metodám využitelným v jednotlivých fázích tvorby strategie. 

Požadavky na ukončení předmětu

Případová studie na zadané téma.

Obsah předmětu

  • Podstata a význam strategického managementu v organizaci.
  • Sekvenční model tvorby strategie organizace.
  • Strategické představy a cíle organizace.
  • Strategická analýza a metody využitelné při tvorbě strategie.
  • Typologie strategií organizací.
  • Výběr, implementace a kontrola strategie organizace.

Hodinová dotace

9 vyučovacích hodin

Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.

  • Ph.D. – v oboru Podniková ekonomika (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická)
  • Ing. – v oboru Podniková ekonomika a management, specializace Marketing (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická)
Profesní zaměření výuky, výzkumných aktivit a spolupráce s praxí je orientováno zejména do oblasti managementu, strategického managementu a managementu mezinárodních podnikatelských aktivit. V těchto oblastech realizuje výzkumné a grantové aktivity
Je autorem nebo spoluautorem 4 monografií vydaných v České republice, 1 monografie vydané v zahraničí a více než 80 vědeckých článků publikovaných ve vědeckých časopisech tuzemských a zahraničních. 

Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.