Název předmětu

Seminář k závěrečné práci

Vyučující

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.

Cíl předmětu

Cílem semináře v rozsahu 3 vyučovacích hodin je seznámit účastníky s teoretickými a praktickými aspekty realizace výzkumu v oblasti manažerských disciplín. Účastníci jsou seznámeni s výzkumnými metodami nezbytnými pro vypracování závěrečné práce (dále jen ZP), přístupy k formulací cíle a výzkumných otázek, strukturováním ZP, výběrem vhodných informačních zdrojů, metodami vyhodnocování empirických šetření a zásadami citační etiky. Předmět se rovněž zaměruje na formální náležitosti při psaní odborného textu.

Požadavky na ukončení předmětu

Účast na semináři k závěrečné práci.

Obsah předmětu

  • Charakteristika a cíle ZP.
  • Struktura ZP.
  • Formulace cíle ZP.
  • Výběr vědeckých metod.
  • Výběr zdrojů dat.
  • Zásady citační etiky a formální náležitosti práce.

Hodinová dotace

3 vyučovací hodiny

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.

  • doc. / v oboru Ekonomie (VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta)
  • Ph.D. / v oboru Hospodářská politika (Masarykova univerzita, Ekonomickosprávní fakulta)
  • Mgr. / v oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo (Univerzita Palackého, Právnická fakulta)
  • Ing. / v oboru Evropská unie (Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)
V pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na oblast obecné ekonomie, evropské integrace a trhu práce. Na SU OPF přednáší následující předměty: Obecná ekonomie II, Evropská unie, Hospodářská politika EU a Trh práce a politika zaměstnanosti. Je autorem či spoluautorem čtyř monografií, dvou učebních textů a více než 100 odborných příspěvků publikovaných v domácích i zahraničních odborných časopisech nebo sbornících. V současnosti je členem Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě a Vědecké rady SU OPF, Vědecké rady Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, členem Redakční rady impaktovaného vědeckého časopisu E+M Ekonomie a Management, předsedou výkonné rady vědeckého časopisu Acta Academica Karviniensia. V letech 2013 až 2017 působil také jako člen odborného hodnotícího panelu 403 Podnikové vědy, management, administrativa, správa, finance a finanční ekonometrie Grantové agentury České republiky
Tvrdon