Název předmětu

Ekonomická analýza

Vyučující

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.

Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit účastníky s vymezením vnějšího ekonomického prostředí a jeho významem pro ekonomické subjekty se zaměřením na: makroekonomické veličiny, makroekonomické informační zdroje, peníze, ceny a inflaci, úlohu vládního sektoru a centrální banky, vzájemné ekonomické vztahy zemí a vliv ekonomické integrace na národní ekonomiky a ekonomické subjekty. Účastník získá orientaci v makroekonomických procesech a vzájemných vztazích mezi nimi včetně mezinárodního rozměru a rovněž získá schopnost chápat vnitřní i vnější příčiny a souvislosti na základě běžně dostupných statistických údajů.

Požadavky na ukončení předmětu

Esej na zadané téma

Obsah předmětu

 • Vymezení makroekonomie.
 • Makroekonomické veličiny.
 • Makroekonomické informační zdroje.
 • Peníze, ceny a inflace
 • v tržní ekonomice.
 • Úloha vládního sektoru a centrální
 • banky v ekonomice.
 • Vzájemné ekonomické vztahy zemí.
 • Ekonomická integrace.

Hodinová dotace

9 vyučovacích hodin

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.

 • doc. / v oboru Ekonomie (VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta)
 • Ph.D. / v oboru Hospodářská politika (Masarykova univerzita, Ekonomickosprávní fakulta)
 • Mgr. / v oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo (Univerzita Palackého, Právnická fakulta)
 • Ing. / v oboru Evropská unie (Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)
V pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na oblast obecné ekonomie, evropské integrace a trhu práce. Na SU OPF přednáší následující předměty: Obecná ekonomie II, Evropská unie, Hospodářská politika EU a Trh práce a politika zaměstnanosti. Je autorem či spoluautorem čtyř monografií, dvou učebních textů a více než 100 odborných příspěvků publikovaných v domácích i zahraničních odborných časopisech nebo sbornících. V současnosti je členem Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě a Vědecké rady SU OPF, Vědecké rady Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně, členem Redakční rady impaktovaného vědeckého časopisu E+M Ekonomie a Management, předsedou výkonné rady vědeckého časopisu Acta Academica Karviniensia. V letech 2013 až 2017 působil také jako člen odborného hodnotícího panelu 403 Podnikové vědy, management, administrativa, správa, finance a finanční ekonometrie Grantové agentury České republiky
Tvrdon