Rozvojové programy jsou vyhlašovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na kalendářní rok. Cílem rozvojových programů je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru MŠMT a jeho Aktualizaci.

Veřejné vysoké školy si jako předkladatelé projektů zvolí v jednotlivých programech ty priority, které jsou pro jejich vysokou školu nejdůležitější a jsou v souladu s jejich dlouhodobým záměrem a jeho aktualizací pro příslušný rok, vzájemně je vhodně propojí a umožní v rámci projektu spolupráci jejich jednotlivých součástí tak, aby přispěla k celkovému rozvoji vysoké školy. Projekty vysokých škol musejí být založeny na analýze jejich činnosti a výsledků za uplynulé období.

Předkládané projekty se dělí do dvou částí:

  • Centralizované - jsou projekty, na jejichž řešení má ministerstvo v souladu se svým dlouhodobým záměrem prioritní zájem, a proto budou financovány mimo orientační limit. Veřejné vysoké školy zde mohou předkládat pouze takové projekty, které nelze podpořit z operačních programů.
  • Decentralizované - jsou integrované projekty vycházející z aktualizace dlouhodobého záměru VŠ, z analýzy rozvoje instituce a předkládané v rámci tzv. orientačního limitu, který vyjadřuje výši předpokládané dotace pro jednotlivé školy.

Vyhlášení IP pro veřejné vysoké školy 2016-2018

Institucionální plán SU na období 2016-2018

Formulář IP 2016-2018

Formulář IP 2016-2018 pro průběžnou zprávu

Formulář IP 2016-2018 pro závěrečnou zprávu

Vyhlášení IP pro veřejné vysoké školy 2019-2020

Důležité termíny:

  • náměty projektů pro období 2019-2020 lez podávat na referát pro rozvoj v elektronické podobě do 27.6.2018
  • Fakultní termín pro odevzdání průběžných zpráv k IP projektům za rok 2018 je 13.9.2018 do 10:00 hod na referát pro rozvoj. Průběžné zprávy se odevzdávají spolu se všemi náležitsotmi v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a zároveň zasílají elektronicky na jana.bortlikova@fvp.slu.cz