Stipendijní programy děkana Fakulty veřejných politik v Opavě

Stipendijní program děkana na podporu aktivit nad rámec studijních povinností 

Cílem stipendijního programu je podpořit studenty bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programů v prezenční i kombinované formě v aktivitách nad rámec svých studijních povinností. 

Mimořádné stipendium (dále jen "stipendium") na podporu aktivit souvisejících se studiem bude přiznáno studentům, kteří

 • se nad rámec svých studijních povinností podíleli na tvůrčí činnosti,  která reprezentuje Fakultu veřejných politik Slezské univerzity v Opavě (dále jen FVP SU), např. vystoupením na konferencích,
 • významně přispějí k propagaci a reprezentaci fakulty (např. prezentace FVP SU na středních školách),
 • dlouhodobě pomáhají ostatním studentům s plněním studijních povinností nebo administrativních povinností souvisejících se studiem (např. Buddy systém),
 • aktivně se podílejí na organizaci fakultou pořádaných akcí (např. Den otevřených dveří, Noc vědců, Dny prevence),
 • reprezentují fakultu formou spolupráce s fakultními nebo jinými pracovišti a nabízejí pomoc při pořádání různých akcí (např. festival či konference v Psychiatrické nemocnici v Opavě, konference Slezské nemocnice v Opavě, konference či workshopy Charity Opava, akce Dětského centra Čtyřlístek),
 • vykonali příkladný čin.

Více informací zde.


Stipendijní program děkana na podporu talentovaných uchazečů o navazující magisterské studium

Mimořádné stipendium (dále jen "stipendium") na podporu talentovaných uchazečů o navazující magisterské studium bude přiznáno studentům prezenční formy navazujícího magisterského studia, kteří ukončili bakalářské studium v akademickém roce bezprostředně předcházejícím akademickému roku, do něhož jsou poprvé zapsáni, kteří splňují podmínky:

 • ukončení bakalářského studia s hodnocením „prospěl s vyznamenáním“
 • ke 20. lednu zisk minimálně 10 kreditů za absolvování zapsaných studijních povinností za 1. semestr
 • ke 30. červnu zisk minimálně 30 kreditů za absolvování zapsaných studijních povinností za 1. ročník studia.

Více informací zde.


Stipendijní program děkana na podporu sociálně znevýhodněných studentů s dobrými studijními výsledky

Mimořádné stipendium (dále jen "stipendium") na podporu studia sociálně znevýhodněných studentů s dobrými studijními výsledky v příslušném akademickém roce (tj. v období od 1. září aktuálního kalendářního roku do 31. srpna následujícího kalendářního roku) bude přiznáno studentům prezenční formy studia ve standardní době studia, kteří:

 • splňují podmínky pro přiznání sociálního stipendia podle ustanovení § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vysokých školách"), dle příslušných ustanovení Stipendijního řádu a v příslušném akademickém roce toto sociální stipendium pobírají;
 • mají dobré studijní výsledky, tedy pokud v uplynulém akademickém roce: vykonali všechny předepsané zkoušky studijním plánem, nebyli u žádné ze zkoušek hodnoceni horším stupněm než "C", studijní průměr za sledovaný akademický rok je roven nebo nižší než 1,8;
 • nejsou v disciplinárním řízení.

Více informací zde.


Stipendijní program děkana za nejlepší bakalářskou/diplomovou práci

Mimořádné stipendium (dále jen "stipendium") za nejlepší bakalářskou/diplomovou práci bude přiznáno studentům prezenční i kombinované formy studia, kteří se umístili na prvních třech místech v hodnocení jejich kvalifikační práce ve svém studijním oboru/programu při splnění těchto podmínek:

 • vedoucí kvalifikační práce studenta podá do 10. května příslučného akademického roku návrh na ocenění práce vedoucímu ústavu;
 • posudky vedoucího i oponenta práce jsou hodnoceny stupnicí ECTS jako "A"/Excellent;
 • obhajoba kvalifikační práce proběhla taktéž s hodnocením "A"/Excellent.

Více informací zde.


Stipendijní programy rektora Slezské univerzity v Opavě

 • program za bezplatné dárcovství krve, plazmy a kostní dřeně, 
 • program na podporu publikační činnosti, 
 • program na podporu společensky odpovědných aktivit studentů 

Více informací zde.