Vědecká rada FVP SU v Opavě je samosprávným orgánem zřízeným v souladu s § 29 a § 30 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vysokých školách") a čl. 6 Statutu Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě.

Činnost vědecké rady fakulty se řídí zákonem o vysokých školách a Jednacím řádem vědecké rady Slezské univerzity v Opavě Fakulty veřejných politik v Opavě.

Vědecká rada fakulty:

  • projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem Slezské univerzity a  návrh každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty,
  • schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě, a postupuje je prostřednictvím rektora ke schválení vědecké radě  Slezské univerzity,
  • navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na fakultě,
  • navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na fakultě,
  • vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách,
  • vyjadřuje se k otázkám, které ji předloží děkan.

Členy vědecké rady fakulty jmenuje a odvolává děkan, který je zároveň i jejím předsedou. Členové vědecké rady fakulty jsou významnými představiteli oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně 1/3 vědecké rady tvoří jiné osoby než členové akademické obce Slezské univerzity v Opavě.

Řádné zasedání vědecké rady se koná nejméně jedenkrát za semestr a svolává jej nejpozději čtyři týdny před konáním děkan. Nejpozději jeden týden před řádným zasedáním vědecké rady je zaslán všem členům vědecké rady upřesněný program a nezbytné podklady pro jednání vědecké rady jsou zpřístupněny členům vědecké rady.