Studentská grantová agentura (Student Grant Foundation, SGF):

  • je nová studentská grantová soutěž pro studenty doktorského studia;
  • je vytvořena v rámci projektu reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016951 s názvem "Zvýšení kvality interního grantového schématu Slezské univerzitě v Opavě";
  • cílem je zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě prostřednictvím rozvoje a podpory systému interní grantové soutěže.

Pravidla Studentské grantové agentury upravuje nová Směrnice rektora č. 4/2020 - Zásady Studentské grantové agentury na Slezské univerzitě v Opavě.


Studentská grantová agentura na AR 2020/2021

Rozhodnutí rektora č. 11/2020 Vyhlášení Studentské grantové agentury na Slezské univerzitě v Opavě na akademický rok 2020/21

I. změna a doplnění Rozhodnutí rektora č. 11/2020

Platné formuláře


Grantová komise SGF FVP:

  • doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. - předsedkyně
  • PhDr. Jana Haluzíková, PhD.
  • Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.
  • doc. PaedDr. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
  • doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.