Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice

Projekt se zaměřuje na aplikaci vědeckých poznatků do praxe úřadů a na působení na veřejnost, což reaguje na mnoho aktuálních problémů. Základní výzkum je orientovaný zejména na proces vytváření menšin v ČR a na problémy v regionech, což představuje dosud jen málo zpracované téma.

Projekt navazuje na projekt NAKI Problémy právního postavení menšin a jejich dlouhodobý vývoj (2012–2015), částečně i na projekt NAKI Slezsko: Pamět – identita – region (2011–2015). Využita bude i široká spolupráce s ústředním orgánem ČR pro menšiny – Radou vlády pro národnostní menšiny. 

V rámci projektu lze rozlišovat především celostátní a regionální aktivity, které budou navzájem provázány. U aktivit zaměřených na celé území státu, případně i na komparace, tvoří základ aspekty právní, sociální a historické. Na PF UK bude fungovat početný tým, který bude zpracovávat právní problémy týkající se menšin, což zasahuje do různých právních odvětví. Ke klíčovým sledovaným aspektům studovaným na celostátní úrovni, ale v úzké vazbě na regionální výzkumy bude patřit vznik nových menšin a jejich právní a sociální postavení v rámci české společnosti. To bude porovnáno s pojmem tzv. tradičních menšin spojených se vznikem ČSR v roce 1918. 

U regionálních výzkumů bude sledován zejména historický a sociální vývoj jednotlivých entit ve vybraných obcích severozápadu Čech, Slezska a severní Moravy a východu středních Čech od roku 1945 až po současnost, kde budou nastíněny i aktuální problémy. Základní výzkum týkající se nejnovější historie menšin je nezbytný i pro právní řešení jejich postavení. Největší menšiny v České republice vznikly v zásadě až přistěhováním po roce 1945 a tento proces pokračuje i v současnosti a je spojen s klíčovým problémem migrace.


Průběžné výsledky řešení projektu

Číslo projektu DGI8P02OVV064
Název projektu

Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice

Nositel projektu

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Spolunositel projektu

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Řešitel projektu prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Spoluřešitel projektu prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Doba řešení projektu 2018 - 2021