Hodnocení vědy a výzkumu

Metodika hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (M17+)

je schválená vládou na jejím 107. zasedání dne 8. února 2017 a stanoví nové zásady hodnocení výzkumných organizací. Nový systém hodnocení je zaváděn postupně v letech 2017 - 2019. Od roku 2020 pak bude probíhat kompletní hodnocení v pětiletých cyklech.


Dokumentace k realizaci hodnocení v segmentu VŠ v roce 2020: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/dokumentace-k-realizaci-hodnoceni-vyzkumnych-organizaci-v


Hodnocení VaVaI realizuje každoročně Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, podle kterého je podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem o prováděném výzkumu a vývoji a jeho výsledcích prostřednictvím Informačního systému vědy, experimentálního vývoje a inovací - IS VaVaI.

Rejstřík informací o výsledcích - RIV

je jednou z částí (datovou oblastí) IS VaVaI, ve které jsou shromažďovány informace o všech výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vzniklých řešením výzkumných aktivit podporovaných z veřejných prostředků i výzkumných aktivit, které z veřejných prostředků podporovány nejsou. Slouží pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a pro informování vědecké a ostatní veřejnosti o výsledcích výzkumu a vývoje.

IS Publikace

Evidence vyšlých publikací se provádí v IS SU na adrese https://is.slu.cz/autlr/publikace/edit.

1) U publikace musí být povinně vyplněny všechny položky formuláře, které se zobrazí po zaškrtnutí políčka „Zobrazit jen položky povinné pro RIV“.

2) Evidenci podléhají, v terminologii používané platnou Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené Usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107 (dále jen „Metodika"), výsledky typu J, B, C, D, V, P, H, Z, G, A, F, M, W, E, N a R.

3) Údaje o publikacích podle odstavce 2 vyplní ten autor publikace z řad zaměstnanců univerzity, který je první v pořadí podle abecedy, a to vždy nejpozději v následujících termínech:

a) k 31. prosinci každého roku (pro zpracování výročních zpráv),

b) k 31. březnu každého roku (pro odevzdání dávek do databáze RIV).

4) Na základě vzájemně dohody nebo pokynu nadřízeného může tyto údaje vyplnit i jiný z autorů nebo pověřený pracovník.

5) Krom publikací podle odstavce 2 je možné v systému evidovat i další údaje, označené malými písmeny v roletovém menu „Typ formuláře (pro RIV typ výsledku)“. U těchto údajů nesmí být zaškrtnuté políčko „Přenášet výsledek/publikaci do RIVu“. Evidence výsledků v IS Publikace tak pracovníkům umožňuje vznik přehledného portfolia jejich v-v činnosti.

UCHOVÁVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DĚL

1) Publikace, které byly přijaty ke zveřejnění (tj. články přijaté do tisku v časopise či sborníku, monografie před odevzdáním nakladateli nebo kapitoly v nich, atp.) a jsou zaměstnaneckými díly zaměstnanců univerzity, může zaměstnanec uložit do repozitáře na adrese https://is.slu.cz/auth/publikace/edit.

2) Ukládá se poslední verze, která byla přijatá ke zveřejnění, tj. po zapracování všech připomínek recenzentů atp., ale před jakýmikoli úpravami provedenými redakcí časopisu či nakladatelem.

3) Publikaci ukládá autor z řad zaměstnanců univerzity, který je první v pořadí podle abecedy. Na základě vzájemné dohody nebo pokynu nadřízeného může uložení provést i jiný z autorů nebo pověřený pracovník.

4) Ve formuláři se vyplní ty údaje, které jsou jíž v době vyplňování známé, přičemž v oddíle „Repozitář“ se pomocí tlačítka nahraje příslušný soubor nebo soubory. V rubrice „Typ díla“ musí být zaškrtnuto políčko „zaměstnanecké“; verze souboru se uvede „Accepted version“. Právo na čtení se nastavuje buď na „nikomu" anebo pro některý z okruhů osob v rámci univerzity podle nabízeného výběru, pokud autor v souladu s právními závazky není oprávněn zpřístupnit publikaci komukoli přihlášenému v IS SU nebo dokonce komukoli na internetu. Políčko „Přenášet výsledek/publikaci do RIVu“ se nezaškrtává, dokud publikace nevyjde.

5) Preferovaným formátem nahrávaného souboru je formát PDF (vyprodukovaný programem na počítači, nikoli naskenovaný výtisk!).