V souladu s vnitřními předpisy Slezské univerzity v Opavě, konkrétně "Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Slezské univerzity v Opavě ze dne 25. srpna 2017", opírající se o standardy pro akreditace ve vysokém školství a nařízení vlády, probíhá na Fakultě veřejných politik v Opavě hodnocení tvůrčí činnosti jednotlivých pracovišť.

Cílem hodnocení je:

  1. Celkové hodnocení koncepce činnosti pracovišť, včetně případných konkrétních doporučení koncepčních či organizačních změn.
  2. Zhodnocení jednotlivých pracovníků z hlediska jejich produktivity, kvality pedagogické činnosti, úrovně mezinárodní spolupráce, přínosu pro pracoviště a perspektivnosti.

Hodnocení se týká následujících oblastí:

  1. Koncepce činnosti pracovišť.
  2. Výstupy vědeckovýzkumné činnosti pracovišť.
Vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti se opírá zejména o:
  1. Výroční zprávy univerzity a součástí.
  2. Sebehodnotící zprávu pracovišť.
  3. Přehledy výsledků tvůrčí činnosti.
  4. Odborné posouzení evaluační komisí – tvořena třemi nezávislými, mezinárodně uznávanými odborníky ze zahraničí, kterým je nápomocen tajemník znalý fungování ústavu.


Ústav ošetřovatelství

Ústav pedagogických a psychologických věd

Ústav veřejné správy a sociální politiky

Ústav středoevropských studií