Zápisy z řádného zasedání Vědecké rady FVP

Zápisy z hlasování per rollam Vědecké rady FVP