Fakulta veřejných politik – fakulta pro 21. století

VIZE
STUDUJ A POMÁHEJ – KVALITNÍM STUDIEM K PRAXI
  • V úzké spolupráci s praxí rozvíjet a propojovat vzdělávací a vědecko-výzkumné aktivity v rámci převážně profesních studijních programů zaměřených do oblastí pomáhajících profesí – nelékařská zdravotnická studia, sociální politika a sociální práce, učitelská i neučitelská pedagogika.
  • V rámci realizace vzdělávací činnosti reagovat na potřeby praxe s cílem kvalitně připravit absolventy, kteří budou díky svým znalostem a dovednostem snadno uplatnitelní na trhu práce. Rozvíjet aplikovaný výzkum reagující na aktuální společenské problémy a požadavky praxe v uvedených oblastech s přesahem do základního výzkumu.
  • V rámci třetí role univerzity vytvářet prostor pro diskuzi a řešení aktuálních společenských problémů s regionálním a nadregionálním významem na úrovni akademické sféry, veřejné správy a jednotlivých zainteresovaných institucí, a plnit tak poslání regionální vzdělávací instituce. 


CÍLE
  • Profesně profilovaná fakulta - Nadále rozvíjet profesní orientaci fakulty a ve spolupráci s praxí co nejlépe připravovat studenty na současné a budoucí potřeby trhu.
  • Stabilní počet a kvalita uchazečů - Usilovat o stabilizaci počtu studentů a zvyšování vlivu na jejich kvalitu, připravenost a motivaci ke splnění nároků, které se od vysokoškolských studentů očekávají.
  • Inovace a projekty - Připravit se včas na budoucí výzvy a příležitosti a podporovat projekty zaměřené na dosažení pozitivních strategických změn a na zvyšování zájmu kvalitních studentů a akademických pracovníků o fakultu.
  • Marketing / PR / Image - Nadále budovat dobré jméno fakulty a zvyšovat kredit fakulty v očích veřejnosti.
  • Rozvoj lidských zdrojů - Vytvářet co nejlepší podmínky pro akademické pracovníky a ostatní zaměstnance s cílem zvýšit atraktivitu fakulty jako zaměstnavatele.


PRIORITNÍ OBLASTI

STUDIUM A VZDĚLÁVÁNÍ
Rozvíjet profesní studijní programy zaměřené do oblasti nelékařských zdravotnických oborů, sociální práce a sociální politiky, učitelské a neučitelské pedagogiky. V úzké spolupráci s praxí co nejlépe připravovat studenty na současné a očekávané potřeby trhu práce. Usilovat o zájem talentovaných a motivovaných uchazečů a stabilní počet a optimální strukturu studentů. Naplňovat očekávanou roli regionální vzdělávací platformy s nadregionálními a mezinárodními vazbami.

VĚDA, VÝZKUM A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI
Vytvářet všestranné podmínky pro rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti v oblastech odpovídajících směrům vzdělávání na fakultě. Podporovat interdisciplinaritu, usilovat o dosažení a otevřené zveřejňování relevantních uznatelných výsledků aplikovaného a smluvního výzkumu a tvůrčích aktivit s regionálním, národním i mezinárodním rozměrem. Prezentovat a popularizovat odborné i laické veřejnosti výsledky vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti fakulty, a zvyšovat tak její prestiž a image.

SPOLEČENSKÁ ROLE
Posílit roli fakulty jakožto významného a spolehlivého regionálního partnera aktivně se podílejícího na rozvoji města i kraje, na veřejném životě a sdílení znalostí se širokou veřejností.

INTERNACIONALIZACE
Aktivně podporovat internacionalizaci jako nedílnou součást všech činností fakulty, včetně mezinárodní prezentace výsledků fakulty. Rozvíjet otevřené a přívětivé mezinárodní prostředí fakulty jak pro zahraniční studenty, tak pedagogy a další odborníky. Připravovat studenty na život a budoucí praxi v globalizovaném světě.


ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
Motivovat pracovníky k osobnímu i kariérnímu rozvoji a optimalizovat strukturu akademických, výzkumných a ostatních pracovníků v návaznosti na potřeby a rozvoj fakulty a jednotlivých pracovišť. Zajistit všem pracovníkům odpovídající zázemí pro výkon jejich činnosti.


PR & MARKETING A IMAGE
Image fakulty jako významné vzdělávací instituce s moderním výukovým zázemím, kvalitními akademickými pracovníky, studenty a absolventy. Rozvíjet dobré jméno fakulty jako atraktivního partnera pro spolupracující instituce v regionech, kde působí. Popularizovat vzdělávání a výsledky vědy a výzkumu a dalších tvůrčích aktivit, aktivně šířit nové poznatky i příklady dobré praxe směrem k široké veřejnosti.


STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
Usilovat o rozvoj a ekonomickou stabilitu fakulty v souladu s naplňováním jejího poslání. Podílet se na strategickém řízení a udržení zdravého rozpočtu zajišťujícím přijatelné podmínky pro realizaci a potřebný rozvoj všech pracovníků fakulty.

Celé znění Strategického záměru Fakulty veřejných politik 2021+ najdete zde (PDF ke stažení).