Evropská územní spolupráce (EÚS)


Evropská územní spolupráce je významný pojem evropské politiky soudržnosti. Jejím cílem je řešení problémů, které překračují státní hranice a vyžadují jednotné řešení. Dále pak společný rozvoj potenciálu různých území.
Prostředky na EÚS jsou poskytovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Rozdělení:
přeshraniční spolupráce,
nadnárodní spolupráce,
meziregionální spolupráce.

Přeshraniční spolupráce: programy přeshraniční spolupráce mezi hraničními regiony jednotlivých států EU. Projekty fungují na principu partnerství, tzn. spolupráce s institucí obdobného charakteru na obou stranách hranice a následná společná realizace aktivit.
Rozdělení poskytovatele dotace dle výše dotace:
 - Projekty (nad výši dotace 20 000 EUR):
   Spoločný technický sekretariát (CZ-SK): https://www.sk-cz.eu/sk/
   Společný sekretariát (CZ-PL): https://www.cz-pl.eu/
 - Mikroprojekty (do výše dotace 20 000 EUR):
   Euroregion Bílé Karpaty (CZ-SK): https://www.regionbilekarpaty.cz/informace-o-fmp
   Euroregion Silesia (CZ-PL): https://euroregion-silesia.cz/programy-preshranicni-spoluprace/342-programy-eu-na-podporu-preshranicni-spoluprace

INTERREG DANUBE – nadnárodní spolupráce: pro země v Podunají (Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Německo (Bavorsko, Bádensko-Württembersko), Maďarsko, Moldavsko, Černá Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina).
V projektu je možné realizovat tzv. „měkké výstupy“ jako je řešení společných výzev a potřeb v konkrétních oblastech, ovlivnění politických rámců, nástrojů a služeb, ale také konkrétní pilotní investice malého rozsahu. Vzhledem ke geografickému překryvu území a cílů programu a strategie EU pro Podunají poskytují možnost spolupráce a podpory v naplnění svých cílů.


Více informací: https://www.interreg-danube.eu/about-dtp

INTERREG EUROPE – meziregionální spolupráce: prostředky jsou určeny k podpoře vzájemného učení mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje prostřednictvím sdílení a výměny zkušeností pro naplnění rozvojových strategií.
Podstatnou podmínkou realizace projektu je kromě výběru oblasti podpory také zapojení 4 partnerů (žadatel a 3 partneři z předvolených zemí):
 - Sever: Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Litva, Lotyšsko, Norsko, Švédsko;
 - Východ: Rakousko, Bulharsko, ČR, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko;
 - Jih: Chorvatsko, Kypr, Řecko, Itálie, Malta, Portugalsko, Španělsko;
 - Západ: Belgie, Francie, Irsko, Lucembursko, Nizozemí, Švýcarsko.

Více informací: https://www.interregeurope.eu/


Komunikace s poskytovatelem probíhá v angličtině.


V minulosti realizované projekty na FVP: zde