Zájemci o účast na mobilitě se mohou přihlásit do výběrového řízení na zahraničním oddělení příslušné součásti (studenti FPF se mohou obrátit také na koordinátory přímo na svém ústavu) nebo prostřednictvím Mobilitního systému SU (studenti OPF), kde jsou uveřejněna všechna aktuálně otevřená výběrová řízení. U fakultního resp. ústavního koordinátora získají také podrobné informace o možnostech studia a partnerských institucích.

Při vyplnění přihlášky a práci s Mobilitním systémem SU můžete využívat následující videonávody:

Studenti,kteří byli vybráni k účastnit programu Erasmus+ postupují dle instrukcífakultních koordinátorek a harmonogramu a informací přijímající univerzity.

Před mobilitou vyplní:

 • Application form – přihlašovací formulář vyžadovaný zahraniční vysokou školou
 • Learning Agreement (část „BeforeMobility“) – vyplňuje se prostřednictvím Mobilitního systému SU nebo přímo v informačních systémech zahraničních univerzit. Obsahuje seznam předmětů, které bude student na zahraniční univerzitě studovat (tabulka A) a seznam předmětů, které tím budou splněny na SU (tabulka B). Prostřednictvím Mobilitního systému SU jej elektronicky schvaluje student, fakultní/ústavní koordinátor, koordinátor zahraniční univerzity.
 • Účastnickou smlouvu – je podkladem pro vyplacení grantu a obsahuje práva a povinnosti účastníka mobility Erasmus+. Účastnickou smlouvu student generuje v Mobilitním systému SU. Informace o výši grantu jsou k dispozici zde
 • Studenti pocházející ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí mají nárok na navýšení příslušné měsíční výše grantu o 200€. Studenti splňující podmínky pro přiznání tohoto navýšení se obrátí na insticionální koordinátorku programu Erasmus+.
 • Studenti se specifickými potřebami, jejichž tělesný, duševní nebo zdravotní stav je takový, že by jejich účast na mobilitě nebyla možná bez dodatečné finanční podpory, mohou získat grantovou podporu, jež je vyšší než stanovené maximální částky grantu pro jednotlivé země - více zde. Studenti, kteří mají zájem o navýšení grantu se obrátí na institucionální koordinátorku programu Erasmus+.
 • OLS jazykové hodnocení – před výjezdem je potřeba vyplnit hodnocení jazykových dovedností v databázi On-line Linguistic Support. Více o OLS zde.

Během mobility

 • Learning Agreement (část „During mobility“) / Changes to Learning Agreement – během prvních 5 týdnů od zahájení mobility má student právo změnit předměty uvedené v Learning Agreement a to vyplněním a potvrzením změn v Mobilitním systému SU, kde bude odsouhlasem všemi zapojenými stranami.
 • Prodloužení mobility – v případě, že má student zájem o prodloužení mobility požádá o prodloužení prostřednictvím Mobilitního systému SU nejpozději 1 měsíc před původně plánovaným datem ukončení mobility.

Po skončení mobility dodá:

 • Confirmationof study period – vystavuje zahraniční univerzita – nutno dodat v originále na zahraniční oddělení příslušné součásti SU a sken nahrát do Mobilitního systému SU nejpozději 15 dní po návratu ze zahraničí. Student má povinnost dodržet délku studijního pobytu, uvedenou v účastnické smlouvě. V případě předčasného návratu (pobyt bude kratší o více než 5 dnů) je student v souladu s pravidly programu Erasmus+ povinen vrátit část stipendia připadající na dny, o které byl pobyt zkrácen.
 • Transcript of records - vystavuje zahraniční univerzita –nutno dodat (potvrzené zahraniční institucí!) na zahraniční oddělení příslušné součásti SU a sken nahrát do Mobilitního systému SU  nejpozději 15 dní po návratu ze zahraničí.
 • Závěrečná zpráva – vyplňuje student on-line prostřednictví EU Survey.Výzvu k vyplnění zprávy obdrží na svůj e-mail.
 • Závěrečné OLS jazykové hodnocení – stejně jako před výjezdem vyplní student on-line jazykový test. Výzvu k vyplnění testu obdrží na svou e-mailovou adresu.