Název projektu:
Podpora mezinárodních mobilit na Slezské univerzitě v Opavě II
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017871
Hlavní řešitel:Centrum řízení projektů
Doba řešení:2020 – 2023

Stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu je posílit mezinárodní spolupráci a podpořit rozvoj a profesní růst pracovníků ve výzkumu na Slezské univerzitě v Opavě (SU), které povede k vyšší internacionalizaci a zkvalitnění vědecko-výzkumné činnosti na SU. V rámci projektu budou napříč SU realizovány příjezdové i výjezdové mobility post-doků, juniorních i seniorních výzkumných pracovníků dle zpracované předložené kalkulace cest.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je posílit mezinárodní spolupráci a podpořit rozvoj a profesní růst pracovníků ve výzkumu na Slezské univerzitě v Opavě, které povede k vyšší internacionalizaci a zkvalitnění vědecko-výzkumné činnosti na SU. Daného cíle bude dosaženo do konce projektu prostřednictvím čtyř dílčích cílů:

 1. Realizovat pracovní pobyty post-doků ze zahraničí na SU, využít potenciál těchto výzkumných pracovníků na SU a podpořit internacionalizaci VaV na SU.
 2. Realizovat pracovní pobyty seniorních výzkumných pracovníků ze zahraničí na SU, a tím podpořit přenos zahraničních zkušeností na SU a internacionalizaci VaV na SU.
 3. Realizovat pobyty juniorních výzkumných pracovníků SU v zahraničí, a tím podpořit jejich rozvoj v podobě získání nových zkušeností a praxe v zahraničí, což povede ke zvýšení kvality VaV na SU.
 4. Realizovat pobyty seniorních výzkumných pracovníků SU v zahraničí a tím je podpořit v jejich dalším profesním růstu a současně tím podpořit rozvoj a zvýšení kvality VaV.


Výsledky projektu

Hlavní předpokladem realizace projektu je dosažení hlavního cíle, který se projeví posílením a prohloubením mezinárodní spolupráce ve VaV mezi SU (a jejími pracovníky) a dalšími zahraničními univerzitami / VaV institucemi (resp. jejich pracovníky). Dále se zvýší internacionalizace VaV aktivit napříč SU a dojde k celkovému zvýšení kvality VaV aktivit na SU. Z různého časového hlediska bude možno dosažení stanoveného cíle ověřit zejména dosažením těchto změn:

 1. Zvýší se rozsah mezinárodní spolupráce ve VaV, který se projeví zejména nárůstem počtu podaných/realizovaných mezinárodních VaV projektů a projektů na podporu VaV spolupráce a/nebo zvýšením rozsahu mezinárodní VaV spolupráce s dalšími subjekty mimo projektové aktivity.
 2. Zvýší se a/nebo se prohloubí spolupráce s univerzitami a VaV organizacemi mimo region Střední Evropy.
 3. Díky projektu se zvýší počet/rozsah působení zahraničních VaV pracovníků na SU, přičemž v rámci projektu je plánová hodnota účasti 8 zahraničních post-doků / seniorů na VaV aktivitách SU v rozsahu celkem 37 měsíců.
 4. Zvýší se počet mezinárodně konkurenceschopných VaV výstupů a/nebo publikací v cizím jazyce, což se projeví i v rámci hodnocení dle Metodiky 2017+.
 5. Zvýší se počet VaV pracovníků, kteří se zúčastní zahraniční mobility v rozsahu větším než 3 měsíce. Jen v rámci projektu půjde o 7 pracovníků, kteří stráví v zahraničí v souhrnu 30 měsíců.
 6. Zlepší se podpora vyjíždějících VaV pracovníků SU na zahraniční mobility, kdy např. v rámci projektu bude podpořen i výjezd rodiny u dvou pracovníků, což povede k lepšímu sladění rodinného a profesního života.
 7. Realizace projektu celkově zvýší množství prostředků vynakládaných SU na realizaci zahraničních mobilit a hostování zahraničních odborníků. Bude se jednat o čistý přírůstek v porovnání se stavem bez realizace projektu.
 8. Realizace projektu přinese SU i další pozitivní změny v internacionalizaci VaV a celkově projekt podpoří v této oblasti i nově vznikající strategii SU pro léta 2021+.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.