ÚSTAV PEDAGOGICKÝCH A PSYCHOLOGICKÝCH VĚD
VE SPOLUPRÁCI S
ÚSTAVEM SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
POŘÁDÁJÍ
MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

2022 - Proměny rodiny XI.

Výzvy 21. století pro pomáhající profese/21st Century Challenges for the Helping Professions


Pozvánka/Invitation

PROGRAM KONFERENCE

Anotace

Letošní ročník série konferencí o proměnách rodiny se dívá na rodinu jako instituci, která není v krizi, ale může být křehká a v některých situacích může potřebovat podporu, která může přijít ze strany pomáhajících profesí různého zaměření.  Současná situace spojená se stále přítomnou a snad doznívající pandemií Covid-19 výrazně zasáhla do proměn rodiny. Přidala se i další náročná situace v podobě konfliktu na Ukrajině.  Mnohé rodiny nebo jejich členové čelí různým náročným situacím, se kterými se dosud nesetkali. Toto vše vyvolává rovněž otázky, zda se oblast pomáhajících profesí bude v souvislosti s tím také vyvíjet, posouvat, rozšiřovat, budou se měnit potřeby uživatelů a na druhé straně i růst nároky na kompetence pomáhajících.

PLENÁRNÍ JEDNÁNÍ

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
Možnosti právní úpravy péče o děti po rozpadu soužití rodičů - mýty a realita/Possibilities of legal regulation of child care after the breakdown of parents' cohabitation: myths and reality

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.; prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Týmová spolupráce pedagogů a rodičů při edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami/Teamwork of teachers and parents in the education of children and pupils with special educational needs

Dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD
Psychologiczne uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów. Zasadnicze kierunki pracy wychowawczej/Psychological determinants of students' school achievements. Basic directions of educational work


Tematické okruhy

 • rodina a mezigenerační učení
 • traumata dětí/mládeže v kontextu školního prostředí
 • kvalita života současné rodiny
 • aktuální výzvy pomoci uprchlickým rodinám
 • možnosti a limity rodinné výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • mezirezortní spolupráce při podpoře rodin vychovávajících děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • resilience rodin dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Organizační výbor
 • PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D. - předseda
 • doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
 • doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
 • doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
 • Mgr.  Lucia Drotárová, PhD.
 • Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.
 • Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
 • PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.
 • Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
 • PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
 • Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.
 • Bc. Eva Sladká
Kontaktní informace
Eva Sladká (sekretářka ústavu) – registrace, sběr příspěvků

Místo konání

Fakulta veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 885/14, Opava (budova naproti kašny)

místnosti C311 (plénum), C201, C202, C309, C310

Důležité termíny konference

 • registrace účastníků: do 30. 10. 2022
 • zaslání názvu příspěvku a abstraktu v originále a anglickém jazyce: do 30. 10. 2022
 • zaslání příspěvku: do 9. 12. 2022 na e-mail: eva.sladka@fvp.slu.cz
 • konání konference: čtvrtek, 24. 11. 2022

Požadavky na abstrakt

 • 1 000 až 3 200 znaků včetně mezer pro každou jazykovou verzi, musí zahrnovat i klíčová slova (tři až pět termínů)

Pokyny pro autory příspěvků

Registrace

Zájemci o účast na konferenci musí provést registraci prostřednictvím formuláře zde.

Konference je bez poplatku.

Organizace k příspěvkům

Jednacími jazyky budou čeština, slovenština, polština, němčina a angličtina.

Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout příspěvky, které nesouvisejí s tematickým zaměřením konference.

Výstup konference

Příspěvky budou po úspěšném recenzním řízení zařazeny do monotematických čísel časopisu Social Pathology and Prevention

Odborná monografie CURRENT QUESTIONS OF SPECIAL EDUCATION PARENTAL RESILIENCE AND SUPPORT IN RAISING CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS je výstupem mezinárodní konference Proměny rodiny XI, výzvy 21. století pro pomáhající profese a byla vydána za finanční podpory z projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400.

ISBN 978-80-7510-568-4 (online verze) - ke stažení

ISBN 978-80-7510-567-7 (tištěná verze)