Bc., prezenční a kombinovaná forma

Termín pro podání přihlášek: 12. 8. 2023

Přihláškyhttps://is.slu.cz/prihlaska/

Bližší informace o přijímacím řízení ZDE.


Obecná charakteristika
Tříletý bakalářský profesně zaměřený studijní program. Studium probíhá v prezenční a kombinované formě.

Cíl studia
Cílem profesně zaměřeného studijního programu je připravit odborníky, kteří se budou aktivně podílet na edukační aktivizaci seniorů, která bude směřovat ke zvyšování kvality života stárnoucí populace.
Jako profesní bakalářský studijní program si klade za cíl zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu povolání podložených nezbytnými teoretickými znalostmi. Odborné znalosti jsou podporovány efektivními edukačními formami, participačními metodami i prostředky a jsou orientovány zvláště na didaktiku seniorů, praktické aplikace moderního vzdělávání, zájmové volnočasové vzdělávání seniorů, ale také na personální řízení či metody výzkumu. Cílem bakalářského studijního programu není zprostředkovat pouze teoretické a odborné znalosti, ale i bázi pro kreaci profesních kompetencí v rámci výkonu profese


Místo konání
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

Podmínky
  • Podmínky pro přijetí 
Podmínkou přijetí ke studiu je splnění podmínek přijímacího řízení pro daný akademický rok. Více informací zde: https://www.slu.cz/fvp/cz/soprijimacirizeniaktualni
Přihlášení uchazeči absolvují přijímací zkoušku Obecné studijní předpoklady organizovanou společností www.scio.cz, s. r. o.


Obsah studia
Povinné předměty - Úvod do studia, Základy pedagogiky a andragogiky, Základy psychologie, Sociologie stáří a sociální gerontologie, Somatologie, Obecná gerontagogika, Psychologie stárnutí a stáří, Sociální psychologie a psychologie zdraví, Komunikace se seniory I a II, Odborný cizí jazyk 1 a 2 (volitelný anglický, německý, ruský), Odborné praxe I, II, III, IV, Androdidaktika a gerontodidaktika, Zájmová edukace u seniorů, ICT gramotnost seniorů, Speciální gerontagogika, Tělovýchovné a zdravotní aktivity u seniorů, Odborný cizí jazyk 2 (volitelný anglický, německý, ruský), Metodika participace v zážitkové výuce a v herních činnostech, Metodologie andragogického a gerontagogického výzkumu, Sociální patologie a prevence u seniorů, Semináře k bakalářské práci I, II.
Povinně volitelné předměty - Filozofické otázky života seniora, První pomoc u seniorů, Sociální práce a sociální služby pro seniory, Kognitivní trénink u seniorů, Kazuistický seminář, Dobrovolnictví u seniorů, Základy geriatrie, Dobrovolnická praxe 1 a 2, Základy gerontopsychiatrie, Obecný management a personalistika, Cestovní ruch a senioři, Využití multismyslového prostředí v práci se seniory, Paliativní a hospicová péče, Úvod do animace a základní terapeutické metodyLázeňské pobyty pro seniory, Úvod do ergonomie a ergoterapie, Příprava projektu cestovního ruchu a lázeňského pobytu pro seniory, Vybrané kapitoly z práva, Tvorba a řízení projektů.


  • Co se naučím?
organizovat a vést nejrůznější aktivizační projekty a vzdělávací programy či kurzy, které se přizpůsobí zájmům a možnostem jednotlivých skupin seniorů (věk, vzdělanostní úroveň, zájmové orientace, omezení vyplývající ze zdravotního stavu aj.), 
teoreticky zvládnout základy teorie a praxe edukace i reedukace seniorů včetně péče o ně s důrazem na moderní vzdělávací metody a formy práce, 
aplikovat základní poznatky pedagogických, psychologických a sociologických věd, jakož i věd o řízení při řešení problémů výchovy a vzdělávání dospělých a seniorů v širších aspektech;
organizovat další edukaci seniorů, využívat participačních metod vzdělávání a kultivace seniorů a dospělých;
orientovat se v soudobých koncepčních dokumentech a trendech v rámci ČR i v rámci členských zemí EU týkajících se seniorů,
připravit edukační program i v rámci lázeňského pobytu seniora nebo připravit pro různé organizace edukační aktivity,


  • Kde se uplatním? 
domovy pro seniory, pečovatelské služby, 
centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře (s cílovou skupinou senioři), 
geriatrická oddělení nemocnic, gerontopsychiatrická zařízení,
nestátní neziskové organizace podporující kvalitu života seniorů i s postižením,
organizace realizující univerzity třetího věku,
lázně a sanatoria (zajištění organizace doprovodného edukačního programu v rámci somatické léčby),
cestovní agentury (zajištění organizace vzdělávacích akcí a pobytů pro seniory), aj.Garantka studia: 
PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
e-mail: nadezda.spatenkova@fvp.slu.cz