V oblasti vědy a výzkumu bude věnována pozornost aktuální sociální problematice, která se váže k předmětné oblasti studijního oboru, s cílem přispět k objasnění příčin, počátečního vývoje a průběhu projevů sociálně nežádoucího chování, včetně stanovení prognózy a způsobům předcházení a snížení rizik vzniku těchto projevů. Pracoviště bude pokračovat se zapojením se do domácích i mezinárodních vědeckovýzkumných projektů. Současně bude snahou zahájit dlouhodobé výzkumné šetření zaměřené na profesní uplatnění absolventů studijního programu Sociální patologie a prevence.

Odborná  profilace  ústavu je  naplňována   projektovou  činností - řešení projektu ESF aj. (projekty ústavu). V současné době ústav vyvíjí aktivní spolupráci s řadou zahraničních univerzit, zejména ze Slovenska, spolupráce se zaměřuje na přednáškovou a publikační činnost.

SMLOUVY O SPOLUPRÁCI

  • únor 2017 Smlouva o spolupráci mezi Psychiatrickou nemocnicí v Opavě a Slezskou univerzitou v Opavě, Fakultou veřejných politik v Opavě.
  • prosinec 2016 Smlouva o spolupráci mezi Dětským centrem Čtyřlístek, p.o. a Slezskou univerzitou v Opavě, Fakultou veřejných politik v Opavě.
  • duben 2010 Dohoda o spolupráci mezi humanitární organizací o. s. ADRA a Slezskou univerzitou v Opavě, Fakultou veřejných politik v Opavě

Cílem spolupráce ve vzdělávací činnosti je dosáhnout zvýšení odbornosti, upevnění teoretických vědomostí a získání praktických zkušeností studentů formou odborných či dobrovolnických praxí nebo stáží. Pracovníci organizace mohou v rámci dalšího vzdělávání využívat školou nabízené vzdělávací aktivity, zapojit se do realizace projektů. Dále lze spolupracovat na vědecké, výzkumné a publikační činnosti.