CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO PROGRAMU

Program poskytuje studentům ucelené soubory vědomostí o sociálně patologických jevech z pohledu psychologického, pedagogického, sociální práce. V širším rámci jsou sledovány také disciplíny související s právní tématikou, poznatky z oblasti společenských věd, sociální politiky a sociální práce. Důraz je kladen na interdisciplinární pojetí v širších souvislostech.

PROFIL ABSOLVENTA STUDIJNÍHO PROGRAMU

Cílem studijního programu je vychovat odborníky, kteří působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Absolvent oboru nejen teoreticky ovládá základy teorie a praxe výchovy a vzdělávání dětí, adolescentů i dospělých s důrazem na sociálně patologické jevy, ale také dokáže získané poznatky aplikovat v praxi. Absolventi nacházejí široké uplatnění v oblasti prevence sociálně patologických jevů (metodik prevence pedagogicko-psychologické poradny, občanská sdružení), dále v nízkoprahových centrech, kontaktních centrech, azylových domech, zařízeních pro osoby se zdravotním postižením, seniory apod.

CENTRA CŽV

  • Trutnov

DÉLKA KURZU

Délka kurzu je 4 semestry, tj. 2 akademické roky. Soustředění se budou konat přibližně 2x za měsíc v pátek popř. sobotu.

UKONČENÍ

Po úspěšném splnění studijních povinností obdrží frekventanti osvědčení o absolvování kurzu CŽV.

Úspěšný absolvent může v souladu se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 podat přihlášku k řádnému studiu studijního programu Sociální patologie a prevence do kombinované formy studia.

V případě přijetí k řádnému studiu může absolvent kurzu v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, požádat o uznání 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia, tj. 108 ze 180 kreditů (podrobněji viz Pravidla studia v programech CŽV SU).

VÝŠE POPLATKU

Výše poplatku je 19.000,- Kč/ 2 semestry.

Číslo účtu: 117032153/0300, ČSOB a.s.

Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)

Variabilní symbol: 6303

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

  • Příjem přihlášek pro akademický rok 2021/2022 ukončen.

Garant kurzu: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

Referent kurzu: Bc. Eva Sladká - středisko Opava

Související dokumenty
19.4.2021Přihláška ke studiu v programu CŽV SPP (zvolíte Fakultu veřejných politik v Opavě a formu studia celoživotní vzdělávání, poté vyberete program o, který máte zájem)
19.4.2021
Sylabus kurzu CŽV bakalářského studijního programu Sociální patologie a prevence pro AR 2021/2022