Studijní program Sociální patologie a prevence

Program je realizován v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě v platném znění, v kombinované formě, jako typ A v rámci akreditovaného studijního programu Sociální patologie a prevence (ustanovení §2 odst. 1 a §60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Cíl programu

Cílem programu je příprava odborníků kompetentních pro realizaci primární, sekundární a terciální prevence rizikového chování v rámci pedagogické a sociální práce s cílovými skupinami v různých institucích i sférách (např. v rámci rezortů školství, práce a sociálních věcí, zdravotnictví, spravedlnosti apod.)

Místo konání

Fakulta veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě

Konzultační středisko FVP SU, ZŠ v Domcích, V Domcích 488, 541 01 Trutnov


Časový harmonogram

Délka trvání programu: 2 roky/ 4 semestry

Soustředění se budou konat přibližně 2x za měsíc v pátek popř. v sobotu nebo neděli. Termíny jednotlivých soustředění jsou zveřejněny vždy před začátkem daného semestru. 

Výše poplatku: 25.000,- Kč/2semestry

Číslo účtu: 117032153/0300, ČSOB a.s.

Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)

Variabilní symbol: 6312


Podmínky

  • Podmínky přijetí

Doložení dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (dokládáte až u zápisu), podání e-přihlášky do 31. 8. 2022, zaplacení kurzovného

Přihlášku do kurzů naleznete zde (nutno vybrat místo výuky): https://is.slu.cz/prihlaska/

  • Podmínky pro absolvování

Podmínkou pro absolvování programu je úspěšné splnění všech studijních povinností, tj. zápočtů a zkoušek v souladu se studijním plánem. Po úspěšném splnění studijních povinností obdrží frekventant osvědčení o absolvování programu CŽV.  

Úspěšný absolvent může v souladu se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 podat přihlášku k řádnému studiu studijního programu Sociální patologie a prevence do kombinované formy studia.

V případě přijetí k řádnému studiu může absolvent programu v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, požádat o uznání kreditů, které získal v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia (viz čl. 19 Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Slezské univerzity v Opavě, v platném znění).


Doporučená literatura a studijní materiály

Účastníkům vzdělávání budou ke studiu poskytnuty zpracované studijní opory.


Garant studia

doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

e-mail: jitka.skopalova@fvp.slu.cz


Související dokumenty
11.4.2022Přihláška ke studiu v programu CŽV SPP (zvolíte Fakultu veřejných politik v Opavě a formu studia celoživotní vzdělávání, poté vyberete program, o který máte zájem)
11.4.2022
Sylabus kurzu CŽV bakalářského studijního programu Sociální patologie a prevence pro AR 2022/2023