Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (kombinovaná forma studia) 

(udělena akreditace MŠMT č.j.: MSMT-8485/2023-1-420)


Cíl kurzu

Absolvováním vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání pedagogičtí pracovníci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti, díky kterým budou upevněny a rozšířeny jejich profesní kompetence potřebné v inkluzivním vzdělávání. Pozornost bude věnována zejména kompetencím komunikačním, diagnostickým a didaktickým. Důraz bude kladen na procesy diferenciace a individualizace v inkluzivním vzdělávání, modifikované přístupy, vyučovací a hodnotící metody včetně autoevaluace.

Místo konání

Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava


Časový harmonogram

Organizace výuky je celkově rozvržena do 2 po sobě jdoucích semestrů s celkovou hodinovou dotací 261 hodin realizovaných následovně: 

120 hodin přímé výuky, 

141 hodin nepřímé výuky. 

Přímá výuka bude probíhat formou prezenčních setkání a webinářů v rámci kterých se uskuteční přednášky k vybraným tématům dle předem stanoveného harmonogramu výuky. Nepřímá výuka se bude uskutečňovat jako distanční forma výuky s využitím prostředí informačního systému Slezské univerzity v Opavě.


Výše poplatku

Výše poplatku: 25.000,- Kč

Číslo účtu: 117032153/0300, ČSOB a.s.

Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)

Variabilní symbol:   


Pro koho je kurz určen?

Vzdělávací program je určen: 

- pro pedagogické pracovníky praktického vyučování, odborného výcviku, mateřských škol

a vychovatele;

- pro uchazeče o navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika, kteří jsou absolventy příbuzného bakalářského studijního programu, který není ukončen SZZ   z předmětu ověřujícího znalosti ze speciální pedagogiky.


Podmínky pro přijetí

Dosažené minimálně střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou (v případě učitelů odborného výcviku minimálně střední vzdělání ukončené výučním listem a dodání dokladu o vykonávané pedagogické praxi). 

Podání e-přihlášky, doložení dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, uhrazení poplatku.

E-přihlášku bude možné podat od 1. 3. 2024 na stránkách https://is.slu.cz/prihlaska/info


Podmínky pro absolvování

Podmínkou absolvování vzdělávacího programu je splnění požadavků stanovených studijním plánem

a úspěšné vykonání závěrečné zkoušky včetně obhájení závěrečné práce. 

Absolvent získá kvalifikaci dle příslušných právních předpisů (viz výše) a bude mu uděleno Osvědčení o absolvování vzdělání v programu celoživotního vzdělávání se zaměřením na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.


Obsah kurzu

Vzdělávací program je koncipován jako celoživotního vzdělávání a je sestaven celkem z 9 ucelených povinných předmětů. Studijní plán zahrnuje mimo jiné také potřebný pedagogicko psychologický základ, základy metodologie speciálněpedagogické vědy a předmět speciálněpedagogické praxe v rozsahu 45 hod. Studium základů speciální pedagogiky představuje studium dílčích oborových specializací, ke kterým náleží studium základů psychopedie, logopedie, surdopedie, oftalmopedie, somatopedie, etopedie, problematiky specifických poruch učení a chování a speciální pedagogiky osob s kombinovaným postižením.  


Co se naučím?

Kurikulum vzdělávacího programu nabízí účastníkům studia rozšíření profesních kompetencí o teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou potřebné při vykonávání přímé pedagogické činnosti v inkluzivním vzdělávání nebo ve třídě/škole zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Obecné cíle studia tak směřují k podpoře speciálně pedagogických kompetencí a specifické cíle vzdělávání inklinují k podpoře inkluzivních procesů ve výchově a vzdělávání.


Absolventi vzdělávacího programu budou schopni:

- orientovat se v současných trendech ve speciální pedagogiky a nás a v zahraničí;

- orientovat se ve vývoji postojů a přístupů společnosti k osobám se zdravotním postižením, ve strategických a legislativních dokumentech, garantujících rovné přístupy ve výchově a vzdělávání;

- charakterizovat speciální vzdělávací potřeby, vyplývající z konkrétních druhů zdravotních postižení;

- vysvětlit význam týmové spolupráce při optimalizaci edukačního procesu dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;

- realizovat vybrané metody a techniky orientační speciálně pedagogické diagnostiky za účelem stanovení návrhu podpůrných opatření;

- prakticky aplikovat individualizované přístupy k dětem/žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ad.


Garant studia: 

doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D. 

e-mail: eva.zezulkova@fvp.slu.cz


Doporučená literatura a studijní materiály:

Účastníkům vzdělávání budou ke studiu poskytnuty zpracované studijní opory v prostředí informačního systému Slezské univerzity v Opavě, který bude využit zároveň jako prostor k zadávání, řešení a hodnocení zadaných úkolů ve výuce, ke korespondenční konzultaci s vyučujícími, k poskytování reflexe k obsahové a organizační stránce výuky.


Přihlášku do kurzu naleznete zde: https://is.slu.cz/prihlaska/

Související dokumenty: Sylabus programu CŽV studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (kombinovaná forma studia)