Studijní program Speciální pedagogika

Program je realizován v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě v platném znění, v kombinované formě, jako typ A v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu Speciální pedagogika (ustanovení §2 odst. 1 a §60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Cíl programu

Cílem nabízeného kurzu je vybavit frekventanty základními kvalifikačními předpoklady pro výkon povolání speciálního pedagoga. Základními předpoklady rozumíme schopnosti aplikovat potřebné podmínky a podpůrná opatření osobám s postižením a znevýhodněním v oblasti fyzické, psychické a sociální k rovným příležitostem ve vzdělávání, pracovnímu a společenskému uplatnění. Důraz bude kladen na využití vědecky podložených a ověřených přístupů s respektem ke speciálním potřebám cílové skupiny. Absolventi kurzu získají způsobilosti k aplikaci kontaktních vzdělávacích a aktivizačních činností s důrazem na prevenci sekundárních důsledků zdravotního postižení či znevýhodnění. V rámci studia si osvojí schopnosti řešit vybrané speciálně pedagogické problémy a podílet se na rozhodnutí pro jejich řešení. Budou vybaveni komunikačními kompetencemi potřebnými pro účely sociální a pedagogické komunikace ve školách, mimoškolních zařízeních a v zařízeních poskytujících zdravotní a sociální péči. V oblasti intervence budou seznámeni s principy speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství. Absolventi kurzu budou disponovat teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi k pokračování ve studiu zvoleného oboru v řádném vysokoškolském vzdělávání ukončeném státní závěrečnou zkouškou bakalářské úrovně.

Místo konání

Fakulta veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě
Ústav speciální pedagogiky
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

Časový harmonogram

Délka trvání programu: 2 roky/ 4 semestry
Soustředění se budou konat přibližně 2x za měsíc v pátek popř. v sobotu nebo neděli. Termíny jednotlivých soustředění budou zveřejněny vždy před začátkem daného semestru. 

Poplatky

Výše poplatku: 30.000,- Kč/ 2 semestry
Číslo účtu: 117032153/0300, ČSOB a.s.
Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)
Variabilní symbol: 6316

Podmínky přijetí

Doložení dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (dokládáte až u zápisu), podání e-přihlášky do 31. 8. 2022, zaplacení kurzovného
Přihlášku do kurzu naleznete zde: https://is.slu.cz/prihlaska/

Podmínky pro absolvování

Podmínkou pro absolvování programu je úspěšné splnění všech studijních povinností, tj. zápočtů a zkoušek v souladu se studijním plánem. Po úspěšném splnění studijních povinností obdrží frekventant osvědčení o absolvování programu CŽV.  
Úspěšný absolvent může v souladu se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 podat přihlášku k řádnému studiu bakalářského studijního programu Speciální pedagogika do kombinované formy studia.
V případě přijetí k řádnému studiu může absolvent programu v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, požádat o uznání kreditů, které získal v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia (viz čl. 19 Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Slezské univerzity v Opavě, v platném znění).
Doporučená literatura a studijní materiály:
Účastníkům vzdělávání budou ke studiu poskytnuty zpracované studijní opory.

Garant studia

doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D. 
e-mail: eva.zezulkova@fvp.slu.cz

Sylabus kurzu CŽV studijního programu Speciální pedagogika typu A pro AR 2021/2022 ZDE.