Program je realizován v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě v platném znění, v kombinované formě, jako typ A v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství (ustanovení §2 odst. 1 a §60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Cíl programu
Program je určen zejména praktickým sestrám. Během programu jsou posluchači připravováni na poskytování profesionální ošetřovatelské péče ve všech typech zdravotnických zařízení. Získané znalosti usnadní absolventům programu zahájení a úspěšné dokončení bakalářského studia programu Všeobecné ošetřovatelství v případě přijetí k řádnému studiu na FVP SU v Opavě. 
Program CŽV je otevřen na základě poptávky po kvalifikovaných zdravotnících za podpory Moravskoslezského kraje. 
E-přihlášku ke studiu, jejíž součástí je doporučení zdravotnického zařízení (viz příloha), podávají uchazeči do 31. 5. 2023. Pozvánka k přijímací zkoušce konané dne 16. 6. 2023 (23. 6. 2023 náhradní termín) bude uchazečům doručena prostřednictvím elektronického informačního systému. Uchazeči budou o přijetí do programu CŽV informováni nejpozději do 15. 7. 2023 také prostřednictvím elektronického informačního systému.

Místo konání
NEMOCNICE KARVINÁ – RÁJ, P. O.
VYDMUCHOV 399/5, RÁJ
734 01 KARVINÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, KARVINÁ, P. O.
BOROVSKÉHO 2315/1
734 01 KARVINÁ – MIZEROV

Časový harmonogram
Délka trvání programu: 2 roky/ 4 semestry
Termíny jednotlivých soustředění budou zveřejněny vždy před začátkem daného semestru.

Podmínky přijetí
1. PODÁNÍ E-PŘIHLÁŠKY V TERMÍNU
2. STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ S MATURITOU
3. DOPORUČENÍ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ, U KTERÉHO JE UCHAZEČ V PRACOVNÍM POMĚRU NA LŮŽKOVÉM ODDĚLENÍ S MINIMÁLNÍM ÚVAZKEM 0,8 
4. ÚSPĚŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KONANÉ DNE 16. 6. 2023 (NEBO V NÁHRADNÍM TERMÍNU DNE 23. 6. 2023) V NEMOCNICI KARVINÉ – RÁJ

Ke studiu bude přijat uchazeč, který úspěšně absolvuje písemnou přijímací zkoušku z biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva, testu zaměřeného na zjištění všeobecných studijních předpokladů 
a základů společenských věd. 

Podmínky pro absolvování
Podmínkou pro absolvování kurzu je úspěšné splnění všech studijních povinností, tj. zápočtů a zkoušek v souladu se studijním plánem dle zveřejněných podmínek přijetí ke studiu na FVP SU pro daný akademický rok. Po úspěšném splnění studijních povinností obdrží frekventant osvědčení o absolvování programu CŽV.  

Úspěšný absolvent může v souladu se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2025/2026 podat přihlášku k řádnému studiu bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství do kombinované formy studia. Po přijetí k řádnému studiu může absolvent programu v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, požádat o uznání kreditů, které získal v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia (viz čl. 19 Studijního a zkušebního řádu pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů Slezské univerzity v Opavě, v platném znění). 

Doporučená literatura a studijní materiály:
Účastníkům vzdělávání budou ke studiu poskytnuty zpracované studijní opory.

Garant studia: 
doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.


Přihlášku do kurzu naleznete zde: https://is.slu.cz/prihlaska/