Bc., prezenční a kombinovaná forma

Termín pro podání přihlášek: 31. 3. 2023

Přihláškyhttps://is.slu.cz/prihlaska/

Bližší informace o přijímacím řízení ZDE.


Obecná charakteristika
Tříletý bakalářský profesně zaměřený studijní program Sociální patologie a prevence. Studium probíhá v prezenční a kombinované formě. Absolventi jsou podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněni vykonávat regulované povolání sociální pracovník.

Cíl studia
Cílem programu je příprava odborníků pro realizaci primární, sekundární a terciární prevence rizikového chování v rámci pedagogické a sociální a práce s cílovými skupinami v různých institucích i sférách (např. v rámci rezortů školství, práce a sociálních věcí, zdravotnictví, spravedlnosti apod.). Vyučující kladou důraz na rozvoj dovedností vidět souvislosti mezi vědními obory v zájmu nalezení vhodného řešení situace klienta.

Místo konání
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

Podmínky
  • Podmínky pro přijetí 
Podmínkou přijetí ke studiu je splnění podmínek přijímacího řízení pro daný akademický rok. 
Přihlášení uchazeči absolvují přijímací zkoušku Obecné studijní předpoklady organizovanou společností www.scio. cz, s. r. o.


  • Obsah studia
Povinné předměty – Pedagogika, Obecná psychologie a psychologie osobnosti, Úvod do studia oboru, Základy filozofie, Základy sociologie, Teorie výchovy, Sociální psychologie, Vývojová psychologie, Dějiny pedagogiky, Pedagogika volného času, Speciální pedagogika, Sociální patologie I a II, Didaktizace prevence rizikového chování, Metody a techniky sociálního výzkumu, Sociální politika, Odborné praxe I, II, III a supervize odborné praxe, Dějiny sociální práce, Úvod do právní teorie a praxe, Teorie a metody sociální práce, Etopedie, Psychopatologie, Sociologie dětství a dítěte, Zdraví a nemoc, Sociálně výchovná práce s vybranými skupinami, Menšinové kultury, Základy poradenství, Semináře k bakalářské práci II.

Povinně volitelné předměty - Odborný jazyk (anglický, německý, ruský) 1a 2, Etika, Sociální komunikace v pomáhajících profesích, Kazuistický seminář, Domácí násilí, Preventivní aktivity, Paliativní a hospicová péče, Základy andragogiky, Výchova k partnerství, manželství a rodičovství, Pedagogika rodiny, Rodinné právo, Metodika participace v zážitkové výuce a herních činnostech, Penologie, Didaktická propedeutika, Mediální výchova, Volnočasové aktivity osob se zdravotním postižením.

  • Co se naučím?
- vysvětlit etiologii vzniku rizikového chování ve společnosti,
- analyzovat životní situaci jedince, který se nachází v krizi,
- orientovat se v teoriích a metodických přístupech z oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie sociálních deviací, sociální práce aj. a tyto dokážu aplikovat v praxi s cílovými skupinami dětí, adolescentů i dospělých s důrazem na rizikové chování a prevenci,
- na základní úrovni vysvětlit aspekty zájmového vzdělávání a využívání moderních participačních metod vzdělávání a kultivace,
- popsat a vysvětlit základní principy a metody sociální práce,  
- pracovat s klienty s projevy rizikového chování v rámci sekundární a terciární prevence, 
- komunikačním strategiím a přístupům k jedincům, kteří jsou ohroženi rizikovým chováním nebo ohroženi sociální exkluzí, 
- znát etické aspekty a dilemata souvisejících s výkonem výchovné i sociální práce,
- používat edukačně-didaktický aparát s důrazem na moderní vzdělávací technologie,
- participovat na tvorbě projektů vzdělávacích programů zaměřených na prevenci rizikového chování, aj.

  • Kde se uplatním? 
- výchovný pracovník ve výchovných a volnočasových zařízeních, 
- metodik prevence v občanských sdruženích, obecně prospěšných společnostech, neziskových organizacích z oblasti prevence rizikového chování,
- pracovník v zařízeních ústavní výchovy, ochranné a preventivně-výchovné péče,
- lektor/koordinátor programu primární prevence rizikového chování, 
- sociální pracovník (poskytuje odborné činnosti klientům konkrétní organizace dle „Standardů kvality“ sociální služby a směrnic organizace), aj.

Garantka studia: 
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
e-mail: jitka.skopalova@fvp.slu.cz